Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud del permís i de la prestació de maternitat i/o paternitat

Tràmit per sol·licitar la prestació de maternitat i/o paternitat.

La prestació és un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent que es es concedeix a tots els treballadors que gaudeixin dels períodes de descans laboral legalment establerts en els supòsits de maternitat, adopció, acolliment familiar i tutela. 

En cas de part múltiple, d'adopció o acolliment de més d'un menor de forma simultànea es reconeix un subsidi especial per cada fill, a partir del segon.

En cas de part, quan tots dos progenitors treballen, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, té l’opció de cedir una part del descans de maternitat per naixement a favor de l’altre progenitor.

En els casos d'adopció o acolliment, si tots dos progenitors treballen, el període del permís es distribueix a opció dels interessats, que poden gaudir-lo de manera conjunta o successiva.

En els supòsits d'adopció internacional, si cal el desplaçament dels progenitors al país de l'adoptat, el permís es pot començar a gaudir fins a quatre setmanes abans de la resolució de l'adopció.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social per fer la sol·licitud

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol centre d'atenció i Informació de la Seguretat Social, per a demanar informació i la sol·licitud, que caldrà presentar amb la documentació adient, segons sigui el cas.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol treballador o treballadora per compte propi o per compte d'altri que estigui afiliat a la Seguretat Social y en situació d'alta y que tingui cobert un període de cotització de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data del part o de l'inici del descans. Alternativament, 360 dies cotitzats durant la seva vida laboral.

Documentació

Documentació per a tots els casos:

 • Sol·licitud
 • Document d'identitat: nif o nie
 • Acreditació de la cotització a la Seguretat Social

Permís per maternitat:

Per naixement:

 • Informe de maternitat expedit pel Servei Públic de Salut
 • Llibre de família o, si no en té, certificat de la inscripció del fill o fills en el Registre Civil
 • Si la mare cedeix part del descans a l'altre progenitor, s'ha de presentar emplenat el full núm. 5 del formulari de sol·licitud

Per adopció, acolliment o tutela:

 • Resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar,
 • Si es tracta d'adopció o acolliment de menors, majors de sis anys, si els menors són discapacitats, hauran de presentar un certificat que acrediti que el menor té un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Llibre de família o, si no en té, certificat de la inscripció del fill o fills en el Registre Civil.

Per adopció o acolliment internacional:

 • Si cal el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat,  cal aportar la documentació emesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què es justifiqui l'inici dels tràmits per a l'adopció o l'acolliment.
 • Si l’adopció ha estat inscrita en una oflcina consular espanyola, justificant de la inscripció registral o document que acrediti la constitució i registre de l'adopció.

Permís per paternitat:

Per naixement:

 • Llibre de família o, si no en té, certificat d'inscripció del fill o fills en el Registre Civil.

Per adopció o acolliment:

 • Llibre de família o, si no en té, certificat d'inscripció del fill o fills en el Registre Civil.
 • La resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar.
On es pot fer?
Dates
 • El termini màxim per resoldre i notificar és  de 30 dies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud al registre de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 •  El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018