Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ampliació d'horaris d'establiments públics

El tràmit permet demanar l'ampliació de l'horari d'obertura dels establiments públics dedicats a espectacles i/o activitats recreatives, com bars, restaurants, discoteques, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i altres, quan el motiu pel que es demana sigui la celebració de festes locals, patronals, nadalenques o revetlles populars, casos en que l'Ajuntament de Barcelona hi té competència.

Cal saber que:

Les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets poden perllongar l'horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l'horari general de tancament, i les discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle en quaranta-cinc minuts sobre l'horari general de tancament, en els períodes següents:

a) De dijous a dilluns de Setmana Santa.

b) De dijous a dimarts de Carnestoltes.

c) Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d'any.

d) De l'1 de juny al 15 de setembre.

e) Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi. Aquestes ampliacions no es podran efectuar en els períodes a què fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d'any.

f) Amb ocasió d'altres esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions, revetlles populars o anàlegs, que hagin estat qualificats com d'interès turístic pel propi ajuntament o per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, amb el límit màxim de sis dies per any natural. Aquestes ampliacions no es podran efectuar en els períodes a què fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d'any.

Les ampliacions generals dels horaris a què fa referència l'apartat anterior són acumulatives respecte de l'horari general.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats  en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

  • L'Ajuntament lliurarà la resolució per correu, autoritzant o denegant l'ampliació d'horaris demanat.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques titulars de l'establiment i persones jurídiques representants de col·lectius de comerciants.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit, les persones físiques titulars de l'establiment hauran d'aportar la llicència municipal d'activitat.

En el cas de persones jurídiques, representants d'associacions de comerciants és recomanable aportar un plànol on es delimiti la zona afectada per l'ampliació d'horaris.

Dates

Caldrà fer la sol·licitud abans de la celebració de la festa local per a la qual es desitgi demanar l'ampliació d'horaris.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019