Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ampliació d'horaris d'establiments públics

El tràmit permet demanar l'ampliació de l'horari d'obertura dels establiments públics dedicats a espectacles i/o activitats recreatives, com bars, restaurants, discoteques, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i altres, quan el motiu pel que es demana sigui la celebració de festes locals, patronals, nadalenques o revetlles populars, casos en que l'Ajuntament de Barcelona hi té competència.

Cal saber que:

Les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets poden perllongar l'horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l'horari general de tancament, i les discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle en quaranta-cinc minuts sobre l'horari general de tancament, en els períodes següents:

a) De dijous a dilluns de Setmana Santa.

b) De dijous a dimarts de Carnestoltes.

c) Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d'any.

d) De l'1 de juny al 15 de setembre.

e) Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi. Aquestes ampliacions no es podran efectuar en els períodes a què fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d'any.

f) Amb ocasió d'altres esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions, revetlles populars o anàlegs, que hagin estat qualificats com d'interès turístic pel propi ajuntament o per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, amb el límit màxim de sis dies per any natural. Aquestes ampliacions no es podran efectuar en els períodes a què fan referència les lletres a) a d), ni la nit de Cap d'any.

Les ampliacions generals dels horaris a què fa referència l'apartat anterior són acumulatives respecte de l'horari general.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar l'ampliació d'horaris d'establiments públics a l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal presentar una instància en els registres que trobarà en qualsevol oficina d'atenció ciutadana, acompanyada de la documentació necessària.

I després...

  • L'Ajuntament lliurarà la resolució per correu, autoritzant o denegant l'ampliació d'horaris demanat.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques titulars de l'establiment i persones jurídiques representants de col·lectius de comerciants.

Documentació

Persones físiques:

  • Instància, degudament emplenada i signada on es detalli la data o període concret per a la qual es demana l'ampliació d'horaris, així com la proposta d'ampliació.
  • Còpia de la llicència municipal d'activitat.

Persones jurídiques representants d'associacions de comerciants:

  • Instància, degudament emplenada i signada on es detalli:

 -la data o període concret per a la qual es demana l'ampliació d'horaris.

 -la proposta d'ampliació d'horaris.

-la zona (carrers, barri, districte) per a la qual es demana l'ampliació: és recomanable aportar un plànol on es delimiti la zona afectada.

On es pot fer?
Dates

Caldrà fer la sol·licitud abans de la celebració de la festa local per a la qual es desitgi demanar l'ampliació d'horaris.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018