Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU) estableix un programa d'ajuts econòmics destinats al foment de la rehabilitació i de la restauració per a la millora del paisatge urbà amb especial atenció a la sostenibilitat ambiental, la recuperació del patrimoni i la posada en valor de l’activitat comercial en els edificis, sobretot, el petit comerç.

El programa subvenciona les actuacions següents: 

A.   Obres de rehabilitació en edificis

a. Rehabilitació en elements comunitaris en edificis *

 • Estructura*
 • Façanes*
 • Mitgeres*
 • Terrats i cobertes*
 • Celoberts i patis*
 • Vestíbuls i escales*
 • Accessibilitat*

b. Foment de la naturalització i la sostenibilitat

 • Naturalització de murs, cobertes, terrasses, interiors d’illa i espais lliures d’edificació.
 • Restauració de jardins d’interès històric paisatgístic*
 • Subministrament energètic amb fonts renovables*
 • Aprofitament o mesures de control del cicle de l’aigua en els edificis*
 • Utilització de materials amb baixa petjada ecològica i/o obres amb distintius de qualitat ambiental.
 • Eliminació d’elements nocius per a la salut

B. Establiments comercials

a. Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals

 • En locals comercials en general
 • Locals històrics protegits
 • Locals històrics no protegits

b. Millora de l’accessibilitat en locals

c. Millora de sostenibilitat en locals

d. Actuacions col·lectives

C. Actuacions extraordinàries

a. Obres d’interès general de ciutat, paisatgístic, patrimonial, de districte o àrea.

b. Obres d’interès per conjunt edificatori. 

 

* Aquests programes no estan contemplats a la convocatòria 2019.

Atenció

Cal tenir en compte que:

 • El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció, serà el de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostària.
 • Amb caràcter general les subvencions no són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa actuació, a excepció dels ajuts per a actuacions extraordinàries que sí que ho poden ser. No obstant l’anterior, es podran complementar les quanties establertes en cada convocatòria amb ajuts complementaris provinents d’altres organismes de l’Ajuntament diferents de l’IMPU, en qualsevol cas, l’acumulació de subvencions no podrà donar lloc a un ajut superior al 50% de l’actuació.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu tramitar la subvenció per a les obres i projectes que fomentin la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida o també a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana, presenteu els impresos que es detallen a l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.

I després...

Un cop emplenada tota la documentació necessària per a la sol·licitud d’inscripció i d’informe previ, l’Institut del Paisatge Urbà (IMPU) emetrà, en el termini màxim d’un mes, un informe tècnic previ on es determinarà els requisits tècnics específics que caldrà complir per optar a la subvenció.

El comunicat d’inici d’obres es presentarà necessàriament amb posterioritat a la recollida de l’informe tècnic previ.

Una vegada presentant el comunicat de final d’obres i es disposi de tota la documentació, en el cas que  s’acompleixin les condicions establertes, en un termini màxim de 60 dies hàbils, s’emetrà un informe valorant els ajuts d’acord amb les quanties establertes a la convocatòria. En cas de no complir els requisits, s’emetrà un informe recollint aquest extrem.

En base a aquest informe s’emetrà una resolució provisional, els sol·licitants disposaran de 15 dies hàbils per tal de formular al·legacions, passat aquest termini l’IMPU resoldrà definitivament.

La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat al formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Qui ho pot demanar?

Per gaudir de la subvenció cal complir els requisits següents:

Requisits generals

 • Es podran sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació o restauració en edificis o parcel·les de titularitat privada.
 • Amb caràcter general i sempre que els programes no especifiquin una altra data, es consideraran obres en edificis de més de 10 anys d’antiguitat.
 • No obstant l’anterior, mitjançant conveni es podran acollir a aquesta convocatòria titulars d’activitat que s’emplacin sobre parcel·les de titularitat pública. En cap cas es podran atorgar ajuts per actuacions incloses dins les condicions obligades en el contracte de concessió.
 • S’exclouen dels ajuts aquells emplaçaments on hi hagi hagut un canvi d’ús, activitat o titularitat en els dos anys anteriors a la sol·licitud de l’informe tècnic previ. En el cas de locals comercials, només haurà de garantir aquesta condició el local sobre el que es demana subvenció.
 • En el cas que es demani subvenció per a edificis o parcel·les amb regim de propietat horitzontal, es considerarà que com a mínim un 70% de les entitats o un 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’haver estat ocupada de manera permanent en els dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció i haurà de garantir-se en els tres anys posteriors a la concessió de la subvenció. S’excepciona d’aquesta obligació aquells programes on s’especifiqui explícitament el contrari.
 • Per a que la sol·licitud sigui admesa, s’estableix un import mínim de despesa per expedient de 750€. Si en l’edifici o parcel·la objecte de l’actuació s’hi troben diverses entitats, aquesta quantia es multiplicarà per nombre d’entitats amb una quantia màxima exigible de 60.000 €.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • En tots els casos i per a tots els programes, serà imprescindible respectar les condicions establertes en la concessió de la subvenció en un termini mínim de 5 anys. En cas contrari, es podrà demanar el retorn de la mateixa. Aquest requisit inclou el bon estat de funcionament i ús d’instal·lacions i el bon manteniment de les actuacions realitzades.
 • No es podrà demanar ajuts per a una mateixa actuació subvencionada en els 10 anys anteriors a la sol·licitud.
 • Per tal de fer divulgació del patrimoni i de les bones pràctiques d’intervenció, el sol·licitant es compromet a facilitar l’accés de l’ajuntament a l’obra durant els 5 anys següents a la seva execució per tal de fer-ne difusió.

Requisits tècnics generals

 • Cal que les actuacions s’adeqüin a tota la normativa aplicable i, en especial, a l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà; a les condicions de llicència, comunicat o assabentat municipal i a l’informe tècnic previ que s’emeti d’acord amb les bases i la convocatòria d’ajuts.
 • L’Institut Municipal del Paisatge Urbà es reserva el dret d’adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción vigents en el moment de presentar els pressupostos o en el butlletí d'informació de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l'any en curs (ITEC).
 • A nivell general, les actuacions es fonamentaran en criteris de racionalitat constructiva, conservació, dignificació i posada en valor del patrimoni construït existent, així com la seva integració en el paisatge de la ciutat.

Poden sol·licitar les subvencions les persones físiques o jurídiques que promoguin obres d’acord amb les actuacions i els requisits establerts a les bases i la convocatòria.

Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, puguin dur a terme les obres i els projectes que motiven la concessió de la subvenció.

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En tots els casos:

 • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere segons l’article 11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • Complir amb la resta de requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En cas de persones jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes i actives.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • S’haurà de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a aplicar a cadascuna d’elles, que tindran igualment la condició de beneficiàries.
 • En qualsevol cas caldrà nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders bastants per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació.
 • L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Documentació

En la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:

Únicament en el cas d’ajuts extraordinaris, caldrà presentar instància justificativa del fet extraordinari de l’actuació d’acord amb el que s’especifica en cada programa.

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

a) Si es tracta de comunitats de propietaris:

 • Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
 • Certificat de l’acta de la Comunitat en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat.

b) Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
 • Acord de la reunió en el qual s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d’ajuts.

c) Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 • NIF de la societat o la Comunitat de Béns.
 • Document acreditatiu que faculti el representant per actuar i tramitar l’expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.
 • En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Béns.

d) Si es tracta de titulars d’activitats no propietaris:

 • DNI, NIF o NIE del titular de l’activitat.
 • Llicència d’activitats.
 • Conformitat de la propietat.

Declaració responsable:

 • Declaració responsable en la qual consti detallat si el promotor de les obres:
  • Compleix amb els requisits per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció recollits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
  • Ha sol·licitat o rebut ajuts per la mateixa actuació i en cas afirmatiu import de l’ajut sol·licitat o obtingut.
  • Pot deduir-se els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA)
  • Ha demanat permís d’obres i ha pagat els tributs i taxes municipals referents a aquestes obres. En el cas que l’obra no requereixi un permís d’obres amb la presentació d’un projecte, caldrà presentar un document tècnic amb plànols acotats de l’actuació, memòria descriptiva i fotografies de l’element objecte de l’actuació.

Documentació tècnica:

 • Pressupost de les obres. Caldrà presentar tres pressupostos en tots aquells casos que la Llei de Subvencions ho requereixi. En concret, en el cas que el cost de les obres de cada una de les actuacions superi els 40.000 € IVA exclòs, caldrà presentar tres pressupostos i/o en el cas que els honoraris tècnics superin els 15.000 € IVA exclòs.
 • Resum dels pressupostos.
 • Qualsevol altra documentació específica que s’inclogui en les condicions tècniques del programa.

2. En iniciar les obres:

El comunicat d’inici d’obres es presentarà necessàriament amb posterioritat a la recollida de l’informe tècnic previ.

El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres. El termini de finalització de les obres serà el que estableixi aquest permís d’obres o les corresponents pròrrogues que s’hagin pogut sol·licitar. L’Institut Municipal del Paisatge Urbà podrà requerir la presentació del comunicat final d’obres dins del termini establert al permís d’obres.

3. En acabar les obres:

El sol·licitant podrà endossar la totalitat de la subvenció. A tal efecte caldrà presentar l’imprès normalitzat comunicant l’endós.

On es pot fer?
Dates

Publicació de les Bases Reguladores: BOPB del  7 de febrer de 2019.

Publicació de la convocatòria: BOPB del 12 d’abril de 2019.

Per a totes les actuacions excepte les incloses en el programa d’establiments comercials:

 • El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció i d’informe tècnic s’inicia el 13 d’abril i finalitza el 30 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), llevat que s'esgoti el pressupost previst.
 • El termini de presentació de comunicacions d’inici d’obres i de sol·licituds d’ajuts finalitza el 31 de desembre de 2019.
 • El termini de presentació de comunicacions de final d’obres i sol·licituds de pagaments des de l’emissió de la certificació final de les obres emesa per la direcció facultativa 90 dies hàbils. En el cas d’obres on no sigui necessària una direcció facultativa, s’entendrà que el final d’obres és, com a màxim, la data límit establerta pel permís d’obres.

Per a les actuacions incloses en el programa d’establiments comercials:

 • El termini de sol·licituds d’inscripció i d’informe tècnic s’inicia el 13 d’abril i finalitza el 31 de setembre de 2019 (ambdós inclosos), llevat que s'esgoti el pressupost previst.
 • El termini de presentació de comunicacions d’inici d’obres i de sol·licituds d’ajuts finalitza el 30 d’octubre de 2019.
 • El termini de presentació de comunicacions de final d’obres i sol·licituds de pagaments finalitza el 15 de desembre de 2019.
Preu

  Per la naturalització de murs, cobertes, terrasses, interiors d’illa i espais lliures d’edificació s’opta a una subvenció del 25 % amb un topall màxim de 30.000 euros.

  Per la utilització de materials amb baixa petjada ecològica i/o obres amb distintius de qualitat ambiental s’afegeix un 5% aplicable a cada actuació amb un màxim de 5.000 euros.

  Per l’eliminació d’elements nocius per a la salut s’opta a una subvenció del 15% amb un topall de 15.000 euros.

  Per la rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals:

  • En locals comercials en general s’opta a una subvenció del 20% amb un topall de 8.000 euros.
  • Locals històrics protegits s’opta a una subvenció del 40% amb un topall de 15.000 euros.
  • Locals històrics no protegits s’opta a una subvenció del 35% amb un topall de 8.000 euros.

  Per la millora de l’accessibilitat en locals s’opta a una subvenció del 20% amb un topall de 8.000 euros.

  Per la millora de sostenibilitat en locals s’opta a una subvenció del 20% amb un topall de 8.000 euros.

  Per actuacions col·lectives:

  • Locals comercials de l’àmbit del c. Gran de Sant Andreu i Pl. del Mercadal:
   • Comerços emblemàtics: s’opta a una subvenció del 50% amb un topall de 15.000 euros.
   • Comerços situats en edificis o conjunts catalogats: s’opta a una subvenció del 50% amb un topall de 8.000 euros
  • Locals comercials de l’entorn del Palau de la Música:
   • Comerços emblemàtics: s’opta a una subvenció del 40% amb un topall de 15.000 euros.
   • Comerços situats en edificis catalogats: s’opta a una subvenció del 35% amb un topall de 8.000 euros.
   • Altres comerços inclosos a l’àmbit: s’opta a una subvenció del 30% amb un topall de 8.000 euros.

  Per a actuacions extraordinàries:

  • D’interès paisatgístic o patrimonial: s’opta a una subvenció del 30% amb un topall de 30.000 euros.
  • D’interès per conjunt: s’opta a una subvenció del 30% amb un topall de 30.000 euros.
Organisme responsable
Darrera actualització  15 / 04 / 2019