Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a l'adequació i/o renovació d'establiments comercials acollits a la Campanya ''Barcelona, posa't guapa''

La Campanya per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà, 'Barcelona, posa't guapa', ofereix un programa d'ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d'activitats professionals o de serveis.

El programa subvenciona les actuacions següents:

a) Renovació de la imatge exterior: Actuació dirigida a reconduir aquells elements exteriors dels locals comercials que identifiquen l'activitat de l'establiment, així com a l'eliminació d'elements aplacats o adossats a la façana (marquesines, tendals...).

b) Retolació exterior en català. Actuació que vol impulsar el compliment de la normativa vigent sobre retolació comercial. El contingut del rètol, incloent la identificació de l'activitat, haurà d'estar escrit en català, amb l'única excepció del nom propi registrat de l'establiment. També es podrà incloure, en un espai que no superi el 20% del total de la superfície de retolació, missatges en altres llengües, sempre i quan siguin traduccions del text principal en català.

c) Millora de les condicions higienicosanitàries dels establiments de concurrència pública. Actuació adreçada a bars, restaurants o establiments similars que volen adequar els banys i/o les cuines en els seus locals. Les propostes hauran de contemplar millores de la sostenibilitat i mecanismes de foment d'estalvi energètic, com ara punts de llum d'encesa i tancament automàtic, estalviadors d'aigua... Serà indispensable adequar l'accessibilitat en els serveis sanitaris del local, adaptant-los a la normativa vigent.

d) Insonorització d'activitats molestes pel soroll. En podran gaudir els titulars de locals industrials, comercials o de serveis, situats en zones d'habitatges, que tinguin permís d'activitat i produeixin sorolls i/o vibracions que causin molèsties a tercers. Comprén aquelles actuacions adreçades a insonoritzar el focus, origen del soroll i/o les vibracions causades pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, extractors, ventiladors, cambres frigorífiques, compressors, bombes, torres de refrigeració o d'altres aparells mecànics necessaris per a l'activitat autoritzada.

e) Supressió de barreres arquitectòniques. Actuació adreçada a promoure la millora de l'accessibilitat en els locals comercials en què no sigui d'obligat compliment la normativa sobre aquesta matèria. Comprén la instal·lació de rampes o plataformes, eliminació de desnivells...

f) Reubicació i endreçament d'aparells d'aire condicionat existents. Actuació dirigida a reubicar els aparells d'aire condicionat així com les instal·lacions, conduccions i altres elements tècnics, per tal d'evitar molèsties a tercers i la contaminació visual que interfereix sobre la composició arquitectònica de les façanes.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu tramitar la subvenció per a l'adequació i/o renovació d'establiments comercials.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Haureu de contactar amb l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida on informen de les actuacions que cal fer per acollir-se a les subvencions.

Els impresos de sol·licitud es poden demanar a la seu de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida i per internet en aquest enllaç.

La documentació d'inscripció es pot lliurar a les oficines de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida i als registres municipals de les Oficines d'Atenció Ciutadana.

I després...

Un tècnic de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida es posarà en contacte amb l'interessat fer concertar una visita abans d'iniciar o realitzar les obres o actuacions.

Qui ho pot demanar?

Els locals comercials on es desenvolupi l'activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500m2. En el cas d'establiments de pública concurrència, bars, restaurants i similars, hauran de ser de menys de 50 places.

Els titulars d'activitats que no siguin de nova implantació, en locals comercials amb les característiques definides, podran acollir-se a la totalitat d'actuacions subvencionables.

Els titulars d'activitats de nova implantació, en locals comercials amb les característiques definides, podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Documentació

Documentació a aportar en tots els casos:

 • Sol·licitud d'inscripció, en imprés normalitzat.
 • Declaració responsable, en imprès normalitzat.
 • Còpia de la sol·licitud del permís d'obres.
 • Còpia del document de pagament de la taxa per serveis urbanístics.
 • Còpia del document de pagament de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Còpia íntegra de contracte de lloguer del local comercial, o escriptura del títol de propietat, segons sigui el cas.
 • Croquis detallat de l'actuació proposada.
 • Pressupost de l'actuació a realitzar, efectuat per l'empresa contractada.
 • Fotografia a color, en paper fotogràfic, mides 13x18 cm de l'actuació objecte de subvenció.

A banda segons, sigui el cas caldrà aportar:

a) Si es tracta de persones físiques: Còpia del document d'identitat (dni/nie) de la persona sol·licitant.

b) Si es tracta de persona jurídica: Còpia del document d'identitat (dni/nie) de la persona autoritzada a tramitar en nom de la societat. Còpia del nif de la societat. Còpia del document acreditatiu dels poders que faculten al sol·licitant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la societat.

Els impresos normalitzats per a tramitar l'expedient es poden descarregar del web www.bcn.cat/paisatgeurba

On es pot fer?
Dates

Per gaudir de subvenció és necessari haver formalitzat la sol·licitud d'inscripció i rebre la visita d'un tècnic de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà abans d'iniciar o realitzar les obres o actuacions.

Preu

  La quantitat de la subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres excepte en els casos de retolació en català que pot arribar fins al 40% del cost del nou rètol i fins a un màxim de 600 euros per local.

  Dins el percentatge subvencionat s'inclou l'IVA i el retorn de la taxa per serveis urbanístics i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que caldrà abonar per obtenir el permís d'obres corresponent.

Organisme responsable
Darrera actualització  17 / 12 / 2018