Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Transmissió mortis-causa de les patents ambulants als mercats municipals

Sol·licitud de cessió dels drets corresponents als titulars de patents ambulants. Aquestes autoritzacions únicament seran transmissibles 'mortis causa' a favor del cònjuge, fills i germans designats pel titular o, quan no hi hagi designació, per aquest ordre. Si hi ha més d'un parent del mateix grau, tindrà preferència el de més edat.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per iniciar l'expedient de transmissió cal concertar entrevista amb la Direcció del mercat i aportar la documentació requerida. 

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que resulti hereu o legatari del titular.

Documentació

A més, si el cessionari és estranger extracomunitari cal que presenti:

 • Document d'estar en possessió del permís de treball
 • Certificat de reciprocitat entre el país d'origen i Espanya. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat de capacitat d'obrar. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat d'antecedents penals degudament legalitzat i expedit per les autoritats del país d'origen.

Cessionari (hereu o legatari del titular difunt):

 • Permís original de les parades o dipòsit
 • Certificat de l'Associació de Venedors conforme està al corrent de pagament de quotes
 • Original i fotocòpia pagament del rebut de cànon del trimestre en curs i de l'anterior 
 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cessionari 
 • Dues fotografies mida carnet per a cada parada o dipòsit (només persones físiques)
 • Document acreditatiu de solvència econòmica i professional, facilitat per l'entitat bancària
 • Declaració responsable de no estar incorregut en prohibició de contractar amb les Administracions Públiques 
 • Alta IAE a l'Agència Tributària Estatal, on constin expressament les parades on exercirà l'activitat
 • Certificació de l'Institut Municipal d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions  
 • Alta d'activitat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social
 • Certificació de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social  d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificat de defunció 
 • Certificat d'últimes voluntats 
 • Testament/nomenament hereus
 • Escriptura d'inventari de béns, acceptació d'herència i partició, si s'escau.
 • Liquidació de l'Impost de Successions       
 • Domiciliació bancària    
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018