Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Transmissiˇ inter-vius (per malaltia) de les patents ambulants als mercats municipals

Sol·licitud de cessió dels drets corresponents als titulars de patents ambulants. Aquestes autoritzacions únicament seran transmissibles intervius en cas d'impossibilitat física del titular, a favor de qualsevol persona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Per iniciar el trÓmit cal concertar entrevista amb la Direcciˇ del mercat. Posteriorment, s'haurÓ de presentar la documentaciˇ requerida.áá

á

Qui ho pot demanar?

De forma conjunta, el titular de la patent i la persona fÝsica o jurÝdica amb qui ha arribat a un acord de cessiˇ. Ambdues parts han de complir els requisits establerts per la normativa vigent.

Documentaciˇ

Cedent (persona o societat que té atorgada la patent i la vol traspassar per malaltia):

 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cedent o administrador de la societat cedent.
 • Original i fotocòpia del CIF de la societat
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura de constitució de la societat o d'adaptació i/o modificació dels Estatuts 
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura d'apoderament de l'administrador
 • Permís original de la/es parades o dipòsits magatzems
 • Certificat de l'Associació de Venedors conforme està al corrent del pagament de les quotes
 • Original i fotocòpia del pagament del rebut de cànon del trimestre en curs i l'anterior
 • Certificat mèdic que acrediti la malaltia       

Cessionari (persona física o societat que vol adquirir la llicència);

 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cessionari o administrador
 • Original i fotocòpia del NIF de la societat 
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura de constitució de la societat o d'adaptació i/o modificació dels Estatuts 
 • Dues fotografies mida carnet per a cada parada o dipòsit (només persones físiques) 
 • Document acreditatiu de solvència econòmica i professional, facilitat per l'entitat bancària
 • Declaració responsable de no estar incorregut en prohibició de contractar amb les Administracions Públiques  
 • Alta IAE a l'Agència Estatal Tributària Barcelona, on constin expressament les parades on exercirà l'activitat  
 • Certificació de l'Institut Municipal d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrent de  pagament de les seves obligacions
 • Alta d'activitat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social
 • Certificació de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Domiciliació bancària

A més, si el cessionari és estranger extracomunitari cal que presenti:

 • Document d'estar en possessió del permís de treball
 • Certificat de reciprocitat entre el país d'origen i Espanya. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat de capacitat d'obrar. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat d'antecedents penals degudament legalitzat i expedit per les autoritats del país d'origen.
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  16 / 11 / 2018