Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reduccions de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per obres

El tràmit permet sol·licitar una reducció en la quota de l'impost deguda a obres al carrer o bé al local on s'exerceix l'activitat.

 • Segons estableix l'article 76è.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1995 i l'article 7.3 de l'Ordenança Fiscal 1.4, podran gaudir d'una reducció en la quota del IAE els subjectes passius titulars de locals afectats per obres a la via pública, on s'exerceixin activitats classificades a la divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l'impost.
 • L'art. 76.1.9 de la Llei 41/1994, de 30 de desembre i l'art. 7.4 de l'Ordenança Fiscal 1.4, reguladora de l'IAE, permet també tenir reduccions a la quota de l'IAE si al local d'activitat on s'exerceixin activitats classificades a la divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l'impost s'hi realitzin obres majors.

S'entén per obra major aquella que, havent-se de tancar el local amb una durada superior a tres mesos, no permet fer l'activitat, per la qual es requereix l'obtenció de la corresponent llicència urbanística.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la reducció en la quota si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

En el cas d'obres a la via pública, la reducció s'aplica d'ofici. Si no és així, podeu reclamar-la trucant al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcionant les dades necessàries a l'operador del telèfon.

En el cas d'obres majors en el local de l'activitat haureu de fer el pagament del rebut. Un cop abonat caldrà sol·licitar la reducció trucant al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcionant es dades necessàries a l'operador del telèfon.

En ambós casos és necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.

Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.

En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.

Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta.
 • En el cas de locals afectats per obres a la via pública, l'Ajuntament practicarà la reducció de la quota dins la liquidació de l'any immediatament següent a l'inici de les obres de què es tracti.
 • En el cas d'obres majors en el local d'activitat, l'Ajuntament revisarà la documentació presentada i si s'escau, concedirà la reducció. Un cop concedida, el subjecte passiu haurà de sol·licitar la corresponent devolució d'ingressos indeguts per l'import de la reducció.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat.

Documentació

En el cas d'obres a la via pública no cal aportar cap documentació.

En el cas d'obres majors en el local de l'activitat caldrà aportar documentació justificativa de les obres realitzades.

On es pot fer?
Dates

Reducció per obres a la via pública: si no s'ha aplicat d'ofici la podeu sol·licitar als Serveis Tècnics dels Districtes, si com a contribuent considereu que hi teniu dret.

Reducció per obres majors en el local d'activitat: en qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i reiniciada l'activitat.

 

Preu

  La reducció de la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques s'aplica a la quota tributària, és a dir, sobre la quota total a pagar.

  Obres a la via pública: els descomptes de la bonificació tenen relació amb la durada de les obres. De 0 a 3 mesos no es té dret a bonificació.

  • de 3 a 6 mesos: 20 %
  • de 6 a 9 mesos: 30 %
  • de 9 a 12 mesos: 40 %

  Obres majors en el local d'activitat: la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local estigui tancat.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 01 / 2019