Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de canvi de nom mortis-causa de la llicència d'us de les parades als mercats municipals de Barcelona

Sol·licitud de transmissió ''mortis causa'' de la llicència d'ús a favor de l'hereu o legatari del titular.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per iniciar l'expedient de sol·licitud del canvi de nom mortis causa cal concertar entrevista amb la Direcció del mercat on es trobi la parada. Posteriorment caldrà presentar la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

La persona qui resulti l'hereu o legatari del titular. Si la parada ha estat transmesa "mortis causa" o "proindiviso" a dues persones o més, aquestes persones, en el termini de sis mesos, hauran de determinar i comunicar a l'Ajuntament quina d'elles ha de succeir en la titularitat de la parada.


Si no ho fan dins del termini indicat, es declararà caducada l'autorització i vacant la parada.

Documentació

Cessionari (hereu o legatari del titular difunt):

 • Permís original de la/es parada/es o dipòsit
 • Certificat de l'Associació de Venedors conforme està al corrent de pagament de quotes
 • Original i fotocòpia pagament del rebut de cànon del trimestre en curs i de l'anterior
 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cessionari
 • Dues fotografies mida carnet per a cada parada o dipòsit (només persones físiques)
 • Document acreditatiu de solvència econòmica i professional, facilitat per l'entitat bancària
 • Declaració responsable de no estar incorregut en prohibició de contractar amb les Administracions Públiques
 • Alta IAE de l'Agència Estatal Tributària, on constin expressament les parades on exercirà l'activitat
 • Alta d'activitat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social
 • Certificació de l'Institut Municipal d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificat de defunció
 • Certificat d'últimes voluntats
 • Testament/nomenament hereus
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura d'inventari de béns i acceptació de l'herència
 • Liquidació de l'impost de successions
 • Domiciliació bancària

A més, si el cessionari és estranger extracomunitari cal que presenti:

 • Document d'estar en possessió del permís de treball
 • Certificat de reciprocitat entre el país d'origen i Espanya. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat de capacitat d'obrar. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya
 • Certificat d'antecedents penals degudament legalitzat i expedit per les autoritats del país d'origen.
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018