Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de canvi de nom de la llicència de venda de pares a fills i cònjuges de les parades als mercats municipals de Barcelona

Sol·licitud de cessió dels drets corresponents als titulars de llocs de venda fixes, especials i dipòsits-magatzems, a favor dels seus fills o cònjuge.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per iniciar l'expedient de sol·licitud del traspàs, cal que les dues parts (cedent i cessionari) concertin una entrevista amb la Direcció del mercat. Posteriorment caldrà presentar la documentació requerida.

Documentació

Cedent (persona física que té atorgada la llicència i vol sol·licitar el canvi de nom):

 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cedent
 • Permís original de la/es parades o dipòsits magatzems
 • Certificat de l'Associació de Venedors del mercat conforme està al corrent del pagament de les quotes
 • Original i fotocòpia del pagament del rebut de cànon del trimestre en curs i l'anterior

Cessionari (fill/a, pare/mare o cònjuge beneficiari de la cessió de la llicència):

 • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència del cessionari
 • Dues fotografies mida carnet per a cada parada o dipòsit
 • Document acreditatiu de solvència econòmica i professional, facilitat per l'entitat bancària.
 • Declaració responsable de no estar incorregut en prohibició de contractar amb les Administracions Públiques
 • Alta IAE de l'Agència Estatal Tributària, on constin expressament les parades on exercirà l'activitat
 • Certificació de l'Institut Municipal d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Alta d'activitat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social
 • Certificat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Domiciliació bancària.

A més, els estrangers extracomunitaris hauran de presentar:

 • Document d'estar en possessió del permís de treball
 • Certificat de reciprocitat entre el país d'origen i Espanya. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya.
 • Certificat de capacitat d'obrar. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya.
 • Certificat d'antecedents penals degudament legalitzat i expedit per les autoritats del país d'origen

Documentació comuna del cedent i del cessionari:

 • Original i fotocòpia del Llibre de família o certificat de naixement
 • Declaració de vigència del matrimoni
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018