Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de canvi de nom de la llicència d'ús de les parades als mercats municipals (traspàs intervius)

Sol·licitud de cessió dels drets corresponents als titulars de llocs de venda fixes, especials i dipòsits-magatzems.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per iniciar l'expedient de sol·licitud del traspàs, cal que les dues parts (cedent i cessionari) concertin una entrevista amb la Direcció del mercat on es troba la parada. Posteriorment s'haurà de presentar la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

De forma conjunta, el titular de l'autorització d'ús relativa a un o més llocs de venda fixa, especials o dipòsits magatzems, i la persona física o jurídica amb qui ha arribat a un acord de cessió. Ambdues parts han de complir els requisits establerts per la normativa vigent.

Documentació

La persona o societat cedent (té atorgada la llicència i la vol traspassar):

 • Original i fotocòpia del DNI/permís de residència del cedent o administrador 
 • Original i fotocòpia del CIF de la societat
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura de constitució de la societat o d'adaptació i/o modificació dels Estatuts 
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura d'apoderament de l'administrador 
 • Permís original de la/es parades o dipòsits magatzems 
 • Certificat de l'Associació de Venedors del mercat conforme està al corrent del pagament de les quotes
 • Original i fotocòpia del pagament del rebut de cànon del trimestre en curs i l'anterior 

 

La persona o societat cessionaria (qui vol adquirir la llicència):

 • Original i fotocòpia del DNI del cessionari o  administrador
 • Original i fotocòpia del CIF de la societat
 • Original i fotocòpia de l'Escriptura de constitució de la societat o d'adaptació i/o modificació dels Estatuts
 • Original i fotocòpia de l'escriptura d'apoderament de l'administrador
 • Certificat de l'Associació de Venedors del/s mercat/s conforme està al corrent del pagament de les quotes, de totes les parades que sigui titular en els mercats municipals de Barcelona.
 • Dues fotografies mida carnet per a cada parada o dipòsit (només persones físiques)
 • Document acreditatiu de solvència econòmica i professional, facilitat per l'entitat bancària.
 • Declaració responsable de no estar incorregut en prohibició de contractar amb les Administracions Públiques
 • Alta IAE Agència estatal tributària, on consti expressament les parades on exercirà l'activitat.
 • Certificació de l'Institut Municipal d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de l'Agència Estatal Tributària d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Certificació de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions
 • Alta d'activitat de la Tresoreria territorial de la Seguretat Social
 • Domiciliació bancària

A més, els estrangers extracomunitaris hauran de presentar:

 • Document d'estar en possessió del permís de treball
 • Original del Certificat de reciprocitat amb el país d'origen i Espanya. Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya.
 • Original del Certificat de capacitat d'obrar Es tramita mitjançant la representació diplomàtica del seu país a Espanya.
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018