Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Volant de convivència del Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Barcelona

El volant de convivència demostra on i amb qui està empadronada una persona a Barcelona, el dia que es demana el volant.

Cal tenir en compte que haureu de sol·licitar un Certificat històric d'empadronament en aquests casos:

 • Si necessiteu demostrar la convivència en una data anterior al dia en què demaneu el volant.
 • Si necessiteu demostrar la convivència en un domicili on avui no esteu empadronat.

Atenció

Per motius de confidencialitat i de protecció de dades personals, la normativa padronal dicta que no es poden emetre volants de convivència de col·lectius  com ara residències d’estudiants, pensions, residències d’avis i similars.

A causa de l’actualització dels sistemes informàtics no és possible obtenir un volant de convivència a través del canal Punt BCN-Quiosc de tràmits i serveis. Disculpeu els inconvenients que aquest fet us pugui causar.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un volant de convivència del padró municipal d'habitants de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita faciliteu les dades de la persona i aporteu la documentació requerida.

I després...

El volant de convivència es dóna al moment.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar:

 • El seu volant de convivència.
 • El volant de convivència de les persones que són empadronades al seu domicili.
 • El volant de convivència de qualsevol altra persona major d'edat amb autorització expressa.

Cal saber que, per qüestions de confidencialitat:

 • Cap persona pot demanar un volant de convivència a nom d'un menor si no conviu amb ell. Si la persona sol·licitant és el pare, la mare o el representant legal del menor pot demanar un volant de residència si acredita el consentiment escrit del progenitor o tutor que conviu amb el menor.
 • En cap cas, es pot emetre un volant de convivència a nom d'un menor no emancipat, sempre s'emetrà a nom de la persona que ho sol·licita. Per a més informació, cal consultar el tràmit Volant de residència del Padró municipal d'habitants de la Ciutat de Barcelona.
Documentació

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original y en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Si el sol·licitant demana el seu volant  o el de les persones majors d'edat empadronades al seu domicili:

Document d'identificació personal (*)

Persones autoritzades:

 • Document d'identificació personal (*) de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal (*) de la persona autoritzant.
 • Autorització expressa, degudament signada original.

Si el sol·licitant és el pare o mare del menor i no conviu amb ell:

 • Document d'identificació personal del menor (**).
 • Document d'identificació personal del pare o la mare (*).
 • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
 • Consentiment escrit, amb signatura original, del pare o la mare que conviu amb el menor.

Si el sol·licitant és el representant legal d'una persona incapacitada legalment:

 • Document d'identificació personal (*) de la persona incapacitada.
 • Document d'identificació personal (*) del representant legal.
 • Resolució judicial i l'acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal.

(*) Document d'identificació de les persones majors d'edat:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.

(**) Documentació d'identificació personal dels menors d'edat: 

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.
On es pot fer?
Dates

El termini de validesa del volant de convivència l'estableix l'administració que el demana i comença a comptar des de la seva data d'expedició.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  05 / 06 / 2018