Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Volant de convivència del Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Barcelona

El volant de convivència demostra on i amb qui està empadronada una persona a Barcelona, el dia que es demana el volant.

Cal tenir en compte que haureu de sol·licitar un Certificat històric d'empadronament en aquests casos:

 • Si necessiteu demostrar la convivència en una data anterior al dia en què demaneu el volant.
 • Si necessiteu demostrar la convivència en un domicili on avui no esteu empadronat.

Atenció

Per motius de confidencialitat i de protecció de dades personals, la normativa padronal dicta que no es poden emetre volants de convivència de col·lectius  com ara residències d’estudiants, pensions, residències d’avis i similars.

A causa d'una incidència tècnica no es poden obtenir volants de convivència en el canal Punt BCN (Quiosc de tràmits i serveis).

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un volant de convivència del padró municipal d'habitants de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita faciliteu les dades de la persona i aporteu la documentació requerida.

I després...

El volant de convivència es dóna al moment.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar:

 • El seu volant de convivència.
 • El volant de convivència de les persones que són empadronades al seu domicili.
 • El volant de convivència de qualsevol altra persona major d'edat amb autorització expressa.

Cal saber que, per qüestions de confidencialitat:

 • Cap persona pot demanar un volant de convivència a nom d'un menor si no conviu amb ell. Si la persona sol·licitant és el pare, la mare o el representant legal del menor pot demanar un volant de residència si acredita el consentiment escrit del progenitor o tutor que conviu amb el menor.
 • En cap cas, es pot emetre un volant de convivència a nom d'un menor no emancipat, sempre s'emetrà a nom de la persona que ho sol·licita. Per a més informació, cal consultar el tràmit Volant de residència del Padró municipal d'habitants de la Ciutat de Barcelona.
Documentació

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original y en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Si el sol·licitant demana el seu volant  o el de les persones majors d'edat empadronades al seu domicili:

Document d'identificació personal (*)

Persones autoritzades:

 • Document d'identificació personal (*) de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal (*) de la persona autoritzant.
 • Autorització expressa, degudament signada original.

Si el sol·licitant és el pare o mare del menor i no conviu amb ell:

 • Document d'identificació personal del menor (**).
 • Document d'identificació personal del pare o la mare (*).
 • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
 • Consentiment escrit, amb signatura original, del pare o la mare que conviu amb el menor.

Si el sol·licitant és el representant legal d'una persona incapacitada legalment:

 • Document d'identificació personal (*) de la persona incapacitada.
 • Document d'identificació personal (*) del representant legal.
 • Resolució judicial i l'acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal.

(*) Document d'identificació de les persones majors d'edat:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.

(**) Documentació d'identificació personal dels menors d'edat: 

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.
On es pot fer?
Dates

El termini de validesa del volant de convivència l'estableix l'administració que el demana i comença a comptar des de la seva data d'expedició.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 11 / 2018