Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reserva del dret d'admissió als establiments públics

S'entén per dret d'admissió la facultat que tenen els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i d'activitats recreatives de fixar les condicions en les quals els consumidors i usuaris poden accedir-hi dins d'uns límits legals.

El dret d'admissió ha de comportar el respecte total a la dignitat de les persones, així com a la resta dels seus drets i, en especial, els referents a què tothom és igual davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social, reconeguts en la Constitució.

És obligatori fer públiques les condicions d'accés als establiments públics amb un rètol fixat als accessos del local. Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d'amplada per 20 cm d'alçada.

Quan l'aforament establert a la llicència s'hagi completat amb els usuaris que es trobin a l'interior de l'establiment, hauran d'impedir-ne l'accés. A aquests efectes, tots els establiments han de col·locar a l'entrada un rètol indicatiu de l'aforament màxim permès.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El titular de l'establiment públic o l'organitzador d'un espectacle o activitat recreativa ha de trametre a la Direcció General d'Administració de Seguretat una còpia del rètol on constin les condicions d'accés als serveis. La comunicació es pot fer presencialment o per internet, si es disposa de certificat digital en el web de la Generalitat

I després...

La persona titular de l'establiment obert al públic o la persona organitzadora de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa pot exercir el dret d'admissió des del moment que ho comuniqui a l'Administració. Tot i així, aquesta el pot requerir de modificar el rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'establiment públic o l'organitzador de l'espectacle o activitat recreativa.

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018