Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció al Registre de la Propietat Immobiliària

En el Registre de la Propietat s'inscriuen els actes que afecten la propietat o els drets reals sobre béns immobles, ja siguin aquests de titularitat pública o privada. També es poden inscriure determinades concessions administratives i béns de domini públic.

Els Registres es relacionen per finques, obrint-se a cadascuna elles un foli registral on es consigna el seu historial jurídic.

Són objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat:

 • Els títols en virtut dels quals es transmet o declara la propietat dels immobles.
 • Els títols on es constitueixen, transmeten, modifiquen o finalitzen drets sobre béns immobles com la hipoteca o els drets reals (ús, usdefruit, superfície, vol...).
 • Les resolucions judicials en què es declari la incapacitat legal per administrar, i qualsevol altra on es modifiqui la capacitat civil de les persones en quant a la lliure disposició dels seus béns.
 • Els contractes d'arrendament financer o no de béns immobles, així com les cessions i subrogacions dels mateixos.
 • Els títols referents als béns immobles i drets reals que siguin de l'Estat o de les corporacions civils o eclesiàstiques.
 • Els títols referents a determinades concessions administratives.
 • Els títols referents a determinats béns immobles de domini públic.

Exceptuant la hipoteca immobiliària, que s'ha de inscriure en el Registre per a la seva constitució, en la resta de casos la inscripció és voluntària i només té efectes declaratius, ja que la adquisició del bé o dret s'obté en el moment de formalitzar l'escriptura.

El Registre de la Propietat és públic per aquelles persones que tinguin interès en esbrinar l'estat dels béns immobles o drets reals que hi consten inscrits. La publicitat del Registre es realitza mitjançant l'expedició, per part del registrador, de nota simple informativa o bé de certificació registral.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu demanar la inscripció al Registre de la Propietat Immobiliària.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Les inscripcions o anotacions han de practicar-se en la circunscripció del Registre on estiguin situats els immobles.
 • Pot localitzar el Registre competent per a una determinada finca en el mapa interactiu que trobarà a l'apartat "Localice su registro" de la pàgina web del Colegio de Registradores: www.registradores.org

 

Qui ho pot demanar?

Pot demanar la inscripció en el Registre:

 • Aquells qui adquireixin drets o els transmetin.
 • Aquells qui tinguin interès en assegurar el dret que calgui inscriure.
 • Aquells qui tinguin la represetació dels anteriors.
Documentació
 • Escriptura,
 • Document justificatiu del pagament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (en cas de compravenda),
 • Document justificatiu del pagament de l'impost sobre successions o donacions (en cas d'herència o donació),
 • Document justificatiu del pagament de l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (en cas de vendes, herències i llegats),
 • Document de declaració de l'impost l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (en el cas de donació o del comprador) degudament segellat per l'Ajuntament respectiu. En aquest enllaç trobareu el model del municipi de Barcelona.
On es pot fer?
Dates

No existeix cap termini per fer la inscripció.

Preu

  La taxa que cal pagar consisteix en un tant per mil del valor del dret inscrit.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat