Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicació prèvia a l'inici d'activitat sense projecte tècnic

Comunicació de la intenció d'iniciar l'exercici d'una activitat o de posar en funcionament una instal·lació tècnica (ascensor, aire condicionat de petita potència...) innòcua. No cal llicència prèvia d'activitats per realitzar les instal·lacions necessàries, i s'ha de sol·licitar el permís d'obres en cas que es necessiti.

Una activitat o instal·lació és 'innòcua' si està compresa a l'annex III.3 de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental.

En el cas que l'activitat que es vulgui iniciar es trobi afectada pel pla d'usos del districte, caldrà que prèviament es sol·liciti un informe urbanístic. Consulteu el tràmit 'Informe urbanístic previ a una comunicació d'activitat inclosa en els Plans d'usos del Districte o altres Plans que regulen usos'.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

 • Per evitar desplaçaments innecessaris, podeu fer la consulta i descarregar els documents accedint al tràmit telemàtic: Consulta del permís per a iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia, preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte on es vol iniciar l’activitat, accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i lliureu la sol·licitud, degudament signada, acompanyada de la documentació necessària. 

I després...

 • L'Oficina d’Atenció Ciutadana tramitarà al moment el comunicat i generarà l'autoliquidació de la taxa i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Feu el pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'impost a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores. No cal retornar cap resguard d'aquests pagaments a l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar?
 • Qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Un representant autoritzat.

Documentació

La persona que realitzi la tramitació haurà de mostrar l'original del seu document d'identificació.

Caldrà aportar la documentació següent:

 • Documentació tècnica descriptiva (memòria, plànol de planta i secció del local a escala 1:50 o 1:100, plànol d'emplaçament a escala 1:1000 i pressupost de les obres i/o instal·lacions no contemplats a la llicència d'obres, si s'ha demanat, o de totes en cas que no fos necessari demanar aquesta llicència).
 • Acta notarial de renúncia a indemnització de la persona que vol iniciar l'activitat o instal·lació, només en el cas que el local estigui afectat urbanísticament.
 • Informe urbanístic previ si l'activitat es troba regulada per condicions de distància i/o densitat en algun pla d'usos de Districte.
 • Fotocòpia del NIF del titular de l'activitat, en el cas de persones jurídiques.
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF) del titular de l'activitat, en el cas de persones físiques. Si es tracta d'estrangers, fotocòpia del NIE o del certificat de NIE si són nacionals de països de la Unió Europea. El document ha d'estar en vigor.
 • Fotocòpia del document d'identitat del representant (DNI/NIF), si s'escau. Si es tracta d'estrangers, fotocòpia del NIE o del certificat de NIE si són nacionals de països de la Unió Europea. El document ha d'estar en vigor.
 • Fotocòpia dels poders del representant, si és el cas.
 • Fotocòpia de l'acta de nomenament, en cas d'actuar en representació d'una comunitat de propietaris (president...).
On es pot fer?
Dates

Presentació comunicat:

 • La comunicació s'ha de fer una vegada l'activitat o instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o de posar-se en funcionament de forma efectiva (obres i instal·lacions finalitzades).

Inici de l'activitat o instal·lació:

 • Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o la utilització de les instal·lacions es pot iniciar l'endemà de la presentació o aportació de la documentació completa i amb la taxa pagada.
Preu
  • Taxa de sol·licitud del comunicat: 227 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les obres o instal·lacions.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019