Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi Montserrat Roig 2018 al Periodisme i la Comunicaciˇ Social

L'Ajuntament de Barcelona convoca els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, que tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació.

Es convoca el premi en les següents modalitats:

 • A. Periodisme social. Entenem per periodisme social aquell que, al marge de les agendes polítiques, incideix en els processos socials, incentiva el coneixement i impulsa solucions; també el que abasta temes com ara habitatge, educació, drets i justícia, gènere, medi ambient, consum o qualsevol altre de l’àmbit del benestar social.

 

 • B. Comunicació Social. Entenem per comunicació social aquella que, a banda del missatge i el format, es defineix com una eina d’apoderament per a la societat que permet als autors difondre missatges que impacten en els processos de sensibilització i, al mateix temps, que s’ofereix com una font d’informació i comunicació bidireccional entre emissors i receptors.

 

 • C. Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona.

 

 • D. Premi especial del jurat. El jurat atorgarà un reconeixement especial a un projecte o trajectòria professional marcada per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social.

 

Atenciˇ

Publicacions en format paper

La presentació de candidatures de publicacions en paper, hauran de fer-se obligatòriament pel canal presencial.

Caldrà aportar una còpia en paper de l'esmentada publicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), juntament amb el Formulari d'inscripció que obtindreu al web del Premi Monserrat Roig 2018.

Per a cada cita es prodran presentar un màxim de 5 projectes.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: confirmar la candidatura a qualsevol de les categories del Premi Montserrat Roig 2018 aportant el formulari d'inscripció obtingut prèviament a la pàgina web del premi Monserrat Roig 2018.

En cas d'una candidatura per una publicació en paper, és obligatori fer-ne el tràmit pel canal presencial.

 

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu iniciar aquest tràmit si disposeu de certificat digital o de la Identitat Digital Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (mobileID) de nivell certificat. Consulteu la llista de certificats digitals admesos en aquest portal.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu el Formulari d'Inscripció obtingut al web Premi Montserrat Roig 2018.

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

Imprimiu el justificant de la tramitació realitzada (document en format PDF) o deseu-lo en el vostre ordinador.

El jurat es reunirà per valorar les candidatures presentades.

 • Per cada categoria se seguiran els criteris marcats en les bases.
 • La puntuació final de cadascuna de les categories serà la Mitjana de les puntuacions efectuades pels distints membres del jurat a les obres seleccionades.
 • Els premis s'atorguen per majoria de vots, i a criteri del jurat, es poden declarar deserts o atorgar ex aequo.

Aquells treballs presentats que no resultin premiats seran destruïts després del lliurament del premi.

Qui ho pot demanar?

Cal que les candidatures presentades compleixin els següents requisits:

Per totes les categories:

-La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés d’autors i mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Per cada categoria:

 • Periodisme social

-Es consideren optants a aquesta modalitat els articles, sèries d’articles, reportatges, treballs de fotoperiodisme, programes de ràdio i televisió, i productes documentals o divulgatius.

-Els treballs s’han d’haver publicat, emès o difós entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de desembre de 2018.

 • Comunicació Social

-Es consideren optants a aquesta modalitat les propostes que hagin mostrat a través de mitjans de comunicació reptes d’interès social o realitats que afecten col·lectius de la ciutat.

-Els treballs s’han d’haver publicat, emès o difós entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de desembre de 2018.

 • Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona

-Es consideren optants a la modalitat les propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social per a qualsevol mitjà, promogudes de manera individual o col·lectiva.

-El projecte s’ha de dur a terme durant l’any 2019 i el primer trimestre del 2020, i s’ha de lliurar acabat com a màxim el 28 de febrer de 2020.

Poden fer la sol·licitud:

 • Totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l'Estat poden presentar propostes a aquest premi que compleixin els requisits de la categoria a la que desitgin optar. 
 • Cada autor o autora pot presentar candidatures il·limitades, indicant a quina categoria dels premis opta cada una.
Documentaciˇ

Caldrà que annexeu el Formulari d'inscripció obtingut al web del Premi Montserrat Roig 2018.

 

 

Dates

Publicació de la convocatòria al BOPB: 28 de desembre de 2018.

Presentació de candidatures: del 9 al 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Lliurament de premis: 11 d’abril de 2019.

 

Preu

  La participació és pública i gratuïta.

  Quantia dels premis:

  • El jurat atorgarà per les categories de Periodisme Social, Comunicació Social i Promoció de la Investigació Periodística un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.
  • El Premi Especial del Jurat no tindrà dotació Econòmica.

  Pagament dels premis:

  • Els premis s’abonaran a través de transferència bancària en el compte indicat per les persones premiades. L'import dels premis està subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent.
  • A efectes de cobrament dels premis, es pren com a referència els autors o autores dels treballs guanyadors, amb independència de qui hagi presentat la candidatura.
  • Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes. 
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 03 / 2019