Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestació de la Seguretat Social per part o adopció múltiple

Prestació econòmica que atorga la Seguretat Social en un únic pagament i que té per objecte compensar, en part, l'augment de despeses que provoca en les famílies el naixement o l'adopció de dos o més fills per part o adopció múltiple.

Per tenir dret a la prestació cal que el nombre de fills nascuts o adoptats sigui igual o superior a dos i que el naixement o adopció s'hagi produït a l'Estat espanyol o que, en cas d'haver-se produït a l'estranger. els nadons s'integrin de manera en un nucli familiar amb residència a Espanya.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social i aportar la documentació.

El document de sol·licitud es pot baixar de la pàgina web http://www.seg-social.es

Qui ho pot demanar?

El pare o la mare (o persona que reglamentàriament s'estableixi) que acompleixi les condicions següents:

  • Residir legalment a territori espanyol.
  • No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social

Documentació
  • Document nacional d'identitat del pare o de la mare o targeta de residència si són estrangers.
  • Targeta d'identificació fiscal.
  • Llibre de família actualitzat o targeta no laboral dels fills a càrrec de l'estranger resident a Espanya.
  • Certificat de convivència.
  • En cas de separació o divorci cal aportar la documentació que faci referència a la guàrdia i custòdia dels fills.

On es pot fer?
Preu

    La prestació consisteix en un pagament únic que depèn del nombre de fills nascuts i que és el resultat de multiplicar per 4, 8 o 12 l'import mensual del Salari mínim interprofessional. La quantia del SMI es pot consultar al següent web.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018