Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

Prestació econòmica que atorga la Seguretat Social en un únic pagament pel naixement o adopció de fill a famílies nombroses o que, per aquest motiu, adquireixen aquesta condició, a famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixen una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d'ingressos.

Per a més informació accediu al següent enllaç.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social i portar la documentació.

El document de solicitud es pot baixar de la pàgina web http://www.seg-social.es

Qui ho pot demanar?

Els progenitors o adoptants d'un fill, sempre que:

 •  Resideixin legalment en territori espanyol. 
 • No tinguin uns ingressos anuals, del tipus que siguin, superiors als límits fixats. En els supòsits de convivència, si la suma dels ingressos dels progenitors o adoptants supera els límits fixats, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells.
 • No tinguin dret a prestacions d'aquest mateix tipus en un altre règim públic de protecció social.

 

Documentació
 • Document nacional d'identitat del pare i de la mare o targeta de residència si són estrangers
 • Targeta d'identificació fiscal
 • Llibre de família actualitzat o targeta no laboral dels fills a càrrec de l'estranger resident a Espanya.
 • Declaració de la renda de l'últim exercici fiscal o declaració personal de no tenir obligació de presentar-la
 • Certificat de convivència. En el cas de les parelles de fet, s'haurà d'acreditar una convivència superior a dos anys.
 • Títol de família nombrosa, si és el cas.
 • Document nacional d'identitat dels fills més grans de 16 anys
 • En el cas de separació o divorci caldrà aportar la documentació corresponent a la guàrdia i custòdia dels fills.
 • En el cas de mare discapacitada: certificat de reconeixement de la discapacitat.

 

On es pot fer?
Dates

El dret al reconeixement d'aquesta prestació prescriu als 5 anys, comptats a partir del següent dia del naixement del fill.

Preu

  La prestació consisteix en un únic pagament de 1000 euros per cada fill, sempre i quan els ingressos anuals no superin els límits establerts. En cas de superar aquests límits, però ser inferiors a l'import conjunt dels ingressos més la quantia de la prestació, s'abonarà la diferència.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018