Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Declaració d'alta i baixa al cens d'obligats tributaris

Abans de posar en marxa una activitat económica, cal comunicar el seu inici a l'Agència Tributària, mitjançant la presentació de la corresponent declaració i d'aquesta manera formar part del cens d'obligats tributaris.

Amb aquesta declaració es sol·licita l'alta, modificació o baixa al cens d'etiquetes d'Hisenda per les futures declaracions d'IRPF i IVA. En el cas de persones jurídiques, entitats, empresaris o professionals que es donin d'alta, poden demanar l'assignació del seu número d'identificació fiscal (CIF/NIF).

D'igual manera, en relació als subjectes passius que resultin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques, la presentació de les declaracions censals substitueix a la presentació de les declaracions específiques del citat impost.

Una vegada iniciada l'activitat, també caldrà comunicar qualsevol modificació de dades censals o la seva baixa.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu comunicar l'alta, o la baixa d'una activitat económica. També podeu comunicar la modificació de dades censals com ara: el domicili fiscal, el domicili social, dades identificatives, dades del representant, dades referents a activitats econòmiques i locals, dades de retencions i ingresos a compte, dades sobre l'IVA, dades sobre IRPF...

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Caldrà utilitzar els impresos 037 declaració censal simplificada o 036 declaració censal (model normal) per comunicar l'alta, la baixa o la modificació de les dades censals. 

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, on us lliuraran els impresos o bé, si ho preferiu, podeu descarregar-los del web.

Empleneu l'imprès, escollint entre les opcions alta, modificació o baixa i lliureu-lo amb la documentació necessària en les pròpies oficines de l'Agència Tributària.

També podeu la tramitació telemáticament si disposeu de certificat d'usuari del web www.aeat.es

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant legal.

Documentació

Documentació en el cas de declaració d'alta:

  • Si no disposa d'etiquetes, en l'efectuar la presentació s'haurà d'adjuntar al model una fotocòpia de la targeta o document acreditatiu del NIF del titular de la declaració. Aquest requisit no s'aplica al cas en què per mitjà de la declaració censal s'estigui sol·licitant el NIF.

Documentació en el cas de modificació de dades:

  • Amb caràcter general, quan la modificació que es sol·liciti porti implícita una modificació de les dades consignades en la targeta acreditativa del NIF expedida per l'Agència tributària, haurà d'aportar-se l'antiga targeta per tal que pugui ser substituïda per una de nova.

Documentació en el cas de declaració de baixa:

  • Quan es tracti de declaració de baixa per causa de dissolució, absorció, fusió i altres causes d'extinció, caldrà aportar espcriptura pública o document que acrediti la seva extinció, excepte que sigui dissolució per compliment del termini fixat en els seus estatuts, així com, en el seu cas, certificació de la cancel·lació efectiva dels corresponents assentaments en el Registre Mercantil.
  • Quan es tracti de declaració de baixa per causa de decés se caldrà aportar certificat de defunció.

Per a més informació sobre la documentació específica que cal aportar en cada cas consulti aquest enllaç.

On es pot fer?
Dates

En el cas d'alta cal fer la declaració abans de l'inici de l'activitat.

En el cas de modificacions de dades censals, i amb carácter general, cal fer la declaració en el termini d'un mes des de la data en què es van fer efectives.

En el cas de baixa la declaració s'haurà de presentar en el termini d'un mes des del cessament de l'activitat o disolució. En el cas de baixa per mort del titular de l'activitat, els hereus disposaran de sis mesos per efectuar la declaració.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Tràmits relacionats
Darrera actualització  29 / 01 / 2018