Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurÝdics documentats (excepte compravenda de vehicles usats)

Impost indirecte que grava:

  • Les transmissions patrimonials oneroses, per actes entre vius, de tota mena de béns o drets que integren el patrimoni de les persones físiques o jurídiques. També la constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives.

 

  • Les operacions societàries com la constitució, l'augment i la disminució de capital, la fusió, l'escissió i la dissolució de societats, com també les aportacions dels socis per pal·liar les pèrdues socials.  

 

  • Els actes jurídics documentats, que es poden desglossar en:  

1. Primeres còpies d'escriptures públiques que tinguin per objecte una quantitat o cosa avaluable i inscriptible com poden ser una compravenda d'un immoble, un vehicle o un lloguer d'un habitatge per exemple.

2. Documents mercantils, com ara lletres de canvi i documents amb funcions de gir.

3. Documents administratius, com ara la rehabilitació i la transmissió de títols nobiliaris i les anotacions preventives que es fan en els registres públics.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal adreçar-se a l'Agència Tributària de Catalunya, demanar el model d'autoliquidació, emplenar-lo i fer el pagament a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores. Si es disposa de certificat digital, també es pot emplenar i pagar per internet a www.e-tributs.net.

Un cop pagada l'autoliquidació caldrà presentar el justificant, juntament amb la documentació a l'Agència Tributària de Catalunya.

Documentaciˇ
  • L'escriptura pública o el document privat original, que serà retornat.
  • Una còpia simple o una fotocòpia del document original, que restarà a l'oficina per a una comprovació posterior.
  • Una còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'any de la transmissió, en el cas de compravenda de béns immobles.
  • Qualsevol altra dada que justifiqui l'autoliquidació practicada o que pugui facilitar-ne la comprovació.

Un cop satisfet l'impost, si el document és una escriptura pública, es pot procedir a inscriure'l en el registre corresponent (mercantil o propietat).

On es pot fer?
Dates

Un mes natural a comptar des de l'endemà la realització del fet imposable.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 06 / 2018