Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Impost sobre successions i donacions

Impost directe al qual estan subjectes les persones físiques que incorren en el següents fets:

 • Adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.
 • Adquisicions de béns o drets per donació o per qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït entre vius.
 • Adquisicions derivades d'assegurances de vida, sempre que la persona contractant no sigui alhora la persona beneficiària de la pòlissa.

 

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Per als fets imposables produïts des del 9 de desembre de 2007, s'ha establert el règim obligatori d'autoliquidació (els mateixos contribuents determinen la quantitat que han de pagar, sense perjudici de la comprovació posterior que pugui fer l'Administració tributària).

S'han d'adquirir els impresos a les delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya o a les oficines liquidadores o bé descarregar-los des del web de l'Oficina virtual de tràmits:

 • Model 660 de declaració i 650 d'autoliquidació, en cas d'herències.
 • Model 651, en cas de donacions.
 • Model 652, en cas d'autoliquidacions parcials o totals de fins a quatre assegurances de vida.
 • Model 653, en cas de consolidació de domini. 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques beneficiàries de:

 • Herències o llegats.
 • Donacions.
 • Assegurances de vida (sempre que la persona contractant no sigui alhora la persona beneficiària).
Documentaciˇ

Cas d'adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori:

 • Original i còpia del document públic o privat, amb les dades identificatives del transmitent i dels adquirents, incloent-hi relació detallada dels béns i drets que s'adquireixen amb el valor real atribuït a cadascun.
 • Certificat de defunció.
 • Certificat de darreres voluntats
 • Testament original i còpia. En el cas que el causant no hagi atorgat testament, les persones que es considerin hereves han d'instar, davant del Jutjat de Primera Instància, l'acte de declaració d'hereus corresponent. Cas que el parentiu de tots el presumptes hereus amb el causant sigui descendent, ascendent o cònjuge, es farà mitjançant acta de notorietat feta per un notari del lloc on el causant hagi tingut el seu darrer domicili a Espanya.
 • Si hi ha comptes bancaris, la certificació bancària de titularitat i del saldo del compte en la data de la defunció.
 • Si hi ha accions sense cotització oficial, l'últim balanç aprovat per la societat de què es tracta.
 • Declaració del patrimoni preexistent (en cas de discrepàncies) dels hereus o legataris en la data de la defunció. Es pot substituir per una còpia de la declaració de l'impost sobre el patrimoni corresponent al 31 de desembre anterior. Si el patrimoni no supera els 402.700 euros, n'hi haurà prou amb una declaració d'aquesta circumstància.
 • Justificant de la disminució, quan escaigui.
 • Pòlissa de les assegurances de vida que hagi contractat el causant o certificat de la companyia asseguradora on consti la data de la contractació, l'import i els beneficiaris.
 • Justificants de deutes i despeses que poden ser deduïdes de la suma dels béns (sepeli, malaltia, hipoteca pendent...).
 • Depèn del cas es pot demanar més documentació.

 

Cas adquisicions de béns o drets per donació o per qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït entre vius.

 • Document públic o privat en què s'atorga la donació.

 

Cas adquisicions derivades d'assegurances de vida,

 • És el mateix tractament que les adquisicions per herència, a les quals s'acumulen.
 • S'ha de presentar pòlissa d'assegurança o certificat de la companyia asseguradora on consti data de contractació, import i beneficiaris.

 

On es pot fer?
Dates
 • Cas d'herències, llegats o assegurances de vida abans dels 6 mesos des del dia de la mort del causant (mesos naturals).  
 • Cas donacions abans de 30 dies hàbils (si coincideix amb el dia de venciment, el dissabte és inhàbil) a partir de la data de la donació.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  15 / 11 / 2018