Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Impost sobre successions i donacions

Impost directe al qual estan subjectes les persones físiques que incorren en el fets següents:

 • Adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.
 • Adquisicions de béns o drets per donació o per qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït entre vius.
 • Adquisicions derivades d'assegurances de vida, sempre que la persona contractant no sigui alhora la persona beneficiària de la pòlissa.

 

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Per als fets imposables produ´ts des del 9 de desembre de 2007, s'ha establert el rŔgim obligatori d'autoliquidaciˇ (els propis contribuents determinen la quantitat que han de pagar, sense perjudici de la comprobaciˇ posterior que pugui fer l'Administraciˇ tributÓria).

S'han d'adquirir els impresos a les delegacions de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya o a les oficines liquidadores o bÚ descarregar-los des del web de l'Oficina virtual de trÓmits:

 • Model 660 de declaraciˇ i 650 d'autoliquidaciˇ, en cas d'herŔncies.
 • Model 651, en cas de donacions.
 • Model 652, en cas d'autoliquidacions parcials o totals de fins a quatre assegurances de vida.
 • Model 653, en cas de consolidaciˇ de domini.

á

Qui ho pot demanar?

Les persones fÝsiques beneficiÓries de:

 • HerŔncies o llegats.
 • Donacions.
 • Assegurances de vida (sempre que la persona contractant no sigui alhora la persona beneficiÓria).

Documentaciˇ

Cas d'adquisicions de bÚns i drets per herŔncia, llegat o qualsevol altre tÝtol successori:

 • Original i c˛pia del document p˙blic o privat, amb les dades identificatives del trasmitent i dels adquirents, incloent-hi relaciˇ detallada dels bÚns i drets que s'adquireixen amb el valor real atribu´t a cadascun.
 • Certificat de defunciˇ.
 • Certificat de darreres voluntats
 • Testament original i c˛pia. En el cas que el causant no hagi atorgat testament, les persones que es considerin hereves han d'instar, davant del Jutjat de Primera InstÓncia, l'acte de declaraciˇ d'hereus corresponent. Cas que el parentiu de tots el presumptes hereus amb el causant sigui descendent, ascendent o c˛njuge, es farÓ mitjanšant acta de notorietat feta per un notari del lloc on el causant hagi tingut el seu darrer domicili a Espanya.
 • Si hi ha comptes bancaris, la certificaciˇ bancÓria de titularitat i del saldo del compte en la data de la defunciˇ.
 • Si hi ha accions sense cotitzaciˇ oficial, l'˙ltim balanš aprovat per la societat de quŔ es tracta.
 • Declaraciˇ del patrimoni preexistent (en cas de discrepÓncies) dels hereus o llegataris en la data de la defunciˇ. Es pot substituir per una c˛pia de la declaraciˇ de l'impost sobre el patrimoni corresponent al 31 de desembre anterior. Si el patrimoni no supera els 402.700 euros, n'hi haurÓ prou amb una declaraciˇ d'aquesta circumstÓncia.
 • Justificant de la disminuciˇ, quan escaigui.
 • P˛lissa de les assegurances de vida que hagi contractat el causant o certificat de la companyia asseguradora on consti la data de la contractaciˇ, l'import i els beneficiaris.
 • Justificants de deutes i despeses que poden ser dedu´des de la suma dels bÚns (sepelĚli, malaltia, hipoteca pendent...).
 • DepÚn del cas es pot demanar mÚs documentaciˇ.

Cas adquisicions de bÚns o drets per donacio o per qualsevol altre negoci jurÝdic a tÝtol gratu´t entre vius.

 • Document p˙blic o privat en quŔ s'atorga la donaciˇ.

Cas adquisicions derivades d'assegurances de vida,

 • Es el mateix tractament que les adquisicions per herŔncia, a les quals s'acumulen.
 • S'ha de presentar p˛lissa d'asseguranša o certificat de la companyia asseguradora on consti data de contractaciˇ, import i beneficiaris.

On es pot fer?
Dates
 • Cas d'herŔncies, llegats o assegurances de vida abans dels 6 mesos des del dia de la mort del causant (mesos naturals).

 • Cas donacions abans de 30 dies hÓbils (si coincideix amb el dia de venciment, el dissabte Ús inhÓbil) a partir de la data de la donaciˇ.

Organisme responsable