Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Expedient contradictori de ruïna

Declaració que fa l'Ajuntament ja sigui d'ofici o a instància de qualsevol interessat de l'estat ruïnós d'un edifici.

Es concedeix:

 • Quan el cost de les obres que s'hagin de fer per la seva conservació sigui superior al 50 % del valor actual de l'edifici o plantes afectades, exclòs el valor del sòl.
 • Quan l'edifici presenti un deteriorament greu dels seus elements estructurals o fonamentals.
 • Quan s'hagin de fer obres que no poden ser autoritzades per trobar-se l'edifici en situació de fora d'ordenació.

Aquest document és necessari per enderrocar un edifici quan ha estat qualificat com ruïnós.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'expedient contradictori de ruïna.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.  
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
 • Empleneu la instància sol·licitant la qualificació de ruïna de l'edifici, amb indicació del motiu pel que es sol·licita la ruïna, la identificació dels titulars dels drets reals (dret de pas, usdefruit, càrregues...) sobre l'edifici i el nom dels propietaris de les finques adjacents i signeu-la.
 • Lliureu la instància, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • Posteriorment, el departament gestor, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir l'informe i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
Qui ho pot demanar?

El propietari de l'edifici o el seu representant legal.

Documentació
 • Relació dels ocupants de l'edifici.
 • Justificació de la propietat de l'edifici.
 • Certificació expedida per un arquitecte, amb justificació de la causa per la que es sol·licita la ruïna, l'estat físic de l'inmoble i si reuneix condicions d'habitabilitat i seguretat per permetre la permanència dels ocupants.
 • Resguard de la taxa pagada.

 

On es pot fer?
Preu
  • Taxa: 2.456,78 euros

   

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018