Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicaciˇ de venda o transmissiˇ de plaša d'aparcament de concessiˇ administrativa

Comunicació que ha de fer la persona propietària d'un pàrquing de concessió administrativa en el moment de fer la venda a un altre o del nou propietari en cas d'adquisició per herència.

Cal saber que:

  • Els titulars de concessions administratives revertibles, respecte dels terrenys afectes a aquestes concessions, estan exempts del pagament de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua).

Com tramitar

Internet
Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Amb caràcter previ, cal contactar per telèfon amb Barcelona de Serveis Municipals (BSM) on comprovaran si la plaça d'aparcament la gestionen ells. En aquest cas, informaran al ciutadà de les gestions que cal fer.

Si no es tracta d'una plaça d'aparcament gestionada per BSM, cal presentar un escrit al registre de les oficines d'atenció ciutadana. És necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Empleneu un escrit amb les dades de la transmissió. Consulteu l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit per saber la documentació a adjuntar.
  • El dia de la cita, lliureu l'escrit davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

Qui ho pot demanar?

El propi titular o persona autoritzada.

Documentaciˇ

Documentació per venda:

Abans de fer la transmissió, cal presentar un escrit (original i còpia) on constin les dades (nom i cognoms/nom social, domicili a efectes de notificació, i DNI/NIF) del venedor i del comprador de la plaça, el preu de venda i la signatura de tots dos.

Si en el termini de 15 dies hàbils no han rebut cap resposta, ja poden concretar la venda.

Posteriorment, una de les dues parts haurà de presentar un altre escrit adjuntant fotocòpia de la nova escriptura o del contracte de compravenda a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.

Documentació per herència:

  • escrit (original i còpia) amb les dades (DNI/NIF, nom i cognoms) de la persona difunta que tenia la concessió i les dades del nou propietari (nom i cognoms, domicili a efectes de notificació i DNI/NIF).
  • fotocòpia de l'acceptació d'herència.
On es pot fer?
Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  11 / 12 / 2018