Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Transmissió de llicències d'activitat i de terrasses

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament de Barcelona el canvi de titular d'un permís d'activitats i/o instal·lacions iniciada amb qualsevol tipus de llicència o comunicat.

Les transmissions estan limitades quan es tracta de locals propietat municipal, quan la llicència està condicionada al seu titular, com en el cas de les activitats vinculades amb el joc, o quan la llicència està subjecte a limitació quantitativa, com en el cas de les farmàcies.

En el cas de la llicència de terrassa, cal saber que aquesta és transmissible només quan es faci juntament amb el traspàs de l'establiment de restauració o assimilat al qual està vinculada. Amb aquest traspàs, el nou titular gaudirà de les condicions de transitorietat que tenia l'anterior, sempre que no realitzi cap tipus de modificació a la terrassa existent.

En el cas de la llicència d'habitatge d'ús turístic, cal saber que la transmissió està directament relacionada amb la propietat de l'habitatge, de tal manera que el nou propietari farà la preceptiva comunicació a l'Ajuntament.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la transmissió de la llicència d'activitat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir el formulari de sol·licitud de transmissió de llicència. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquests enllaços:

Empleneu, signeu la petició  i lliureu-la, acompanyada de la documentació requerida, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

És important que l'imprès estigui signat tant per l'antic com pel nou titular (excepte en els casos de defunció i en les transmissions de les llicències d'habitatge d'ús turístic).

En el cas de voler informació de l'estat de les obligacions tributàries amb Hisenda Municipal, cal portar l'autorització de l'antic titular. La verificació es farà des de l'Institut Municipal d'Hisenda, si no és possible fer-ho des de l'oficina d'atenció ciutadana.

Si el titular anterior ha fet algun canvi respecte a l'activitat per la que es va concedir la llicència, aquesta s'ha de legalitzar sempre i quan s'ajusti a la legislació vigent. El nou titular es subroga en els mateixos drets i deures derivats de la llicència o activitat. Els possibles deutes poden ser exigibles al nou titular.

I després...

 • L'Ajuntament notificarà als interessats la resolució de la transmissió.
 • Transcorregut el termini de dos mesos pels establiments inclosos en el catàleg de pública concurrència i d'un mes per la resta, des de la comunicació, sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, se la considerarà plenament eficaç.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda notificarà, en el seu cas, els deutes pendents al nou titular.
 • Si el titular anterior ha fet algun canvi respecte a l'activitat per la que es va concedir la llicència, la transmissió no els legalitza, caldrà legalitzar-ho sempre i quan s'ajusti a la legislació vigent. El nou titular es subroga en els mateixos drets i deures derivats de la llicència o activitat. Els possibles deutes poden ser exigibles al nou titular.
Qui ho pot demanar?

Conjuntament l'antic i el nou titular de la llicència (excepte en els casos de defunció i en les transmissions de les llicències d'habitatge d'ús turístic), adjuntant la documentació que reflecteixi la voluntat de les dues parts de fer la transmissió.

Documentació

En tots els casos (excepte en la transmissió d'habitatges d'ús turístic):

 • Fotocòpia del document d'identitat de l'antic i del nou titular.

Si la transmissió es fa de persona jurídica a física o a l'inrevés, hauran de presentar a més:

 • La persona física: fotocòpia del DNI
 • La persona jurídica: fotocopia del CIF de l'empresa, fotocòpia del DNI del representant de de l'empresa (que és qui signa) i fotocòpia dels poders del representant.

Per herència o donació:

 • Testament.

Per canvi de denominació de l'empresa:

 • Escriptura de l'empresa.

Per canvi de règim jurídic o mercantil:

 • Escriptura de l'empresa.

Per absorció o fusió d'empreses:

 • Escriptura de l'empresa.

Per adjudicació mitjançant subhasta judicial del negoci o activitat, o del local o edifici, només per a instal·lacions complementàries de l'edifici:

 • Document judicial de la subhasta.

Per canvi de titular d'un habitatge d'ús turístic:

 • En tots els casos:
  • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF) del titular de l'activitat.
  • Fotocòpia dels poders del representant (cas que el titular sigui persona jurídica).
  • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF) del representant (cas que el titular sigui persona jurídica).
  • Acta notarial de renúncia a indemnització (només en cas d'afectació de la finca).
  • Certificat del Registre de la Propietat per acreditar la titularitat de l'habitatge.
 • En cas que la cessió o canvi de la llicència d'habitatge d'ús turístic es faci indirectament a través de tercers caldrà afegir:
  • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF/CIF) de la persona gestora.
  • Autorització del titular a la persona gestora.
  • Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF) de la persona física representant de l'empresa gestora (cas que el gestor sigui persona jurídica).
 • En cas que l'habitatge d'ús turístic es trobi ubicat al districte de Ciutat Vella caldrà afegir:
  • Resolució de la regidora del districte per la qual s'autoritza la utilització del pis com a habitatge d'ús turístic, en el cas de llicències tramitades a Ciutat Vella a l'any 2007.

En cas de voler informació de l'estat de les obligacions tributàries amb Hisenda Municipal:

 • Autorització de l'antic titular.
 • Fotocòpia del document d'identitat de l'antic titular.
On es pot fer?
Dates

En el moment de la transmissió.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Excepte en el cas que calgui demanar una nova llicència o comunicat.

Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019