Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Comunicació de l'alta de l'impost d'activitats econòmiques en els següents casos:

  • per inici d'activitat
  • per deixar de gaudir d'exempció de l'impost

Els contribuents que resultin exempts del pagament de l'impost hauran d'efectuar la declaració d'alta al cens d'obligats tributaris.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu comunicar l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, on us lliuraran la instància específica o bé, si ho preferiu, podeu descarregar-la del web. Caldrà utilitzar l'imprès 840.

Empleneu l'imprès, escollint entre les opcions alta per inici d'activitat o alta per deixar de gaudir d'exempció i lliureu-lo amb la documentació necessària en les pròpies oficines de l'Agència Tributària.

També podeu fer la tramitació telemáticament si disposeu de certificat d'usuari del web www.aeat.es

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'impost són les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que fa referència l'article 35.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activiatats constitutives del fet imposable.

Poden efectuar el tràmit els subjectes passius, per si mateixos o mitjançant persona que els representi degudament autoritzada.

Documentació

Si no disposeu d'etiquetes, en efectuar la presentació haureu d'adjuntar al model una fotocòpia de la targeta o document acreditatiu del NIF del titular de la declaració.

Per a més informació sobre documentació a aportar accediu a aquest enllaç.

On es pot fer?
Dates

Alta per inici: abans de que passi un mes des de l'inici de l'activitat.

Alta per deixar de gaudir d'exempció: durant el mes de desembre immediat a l'any en el que el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'impost.

Preu

    Tràmit gratuït.

    Quota a pagar.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Tràmits relacionats
Darrera actualització  26 / 01 / 2018