Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificats cadastrals de béns immobles i altres productes

Al Cadastre consten inscrits tots els béns immobles (terrenys, edificis, solars, etc.) amb les seves característiques físiques, jurídiques (qualitat, antiguitat, localització, titular i ús) i econòmiques (valor cadastral).

Els certificats cadastrals són documents oficials acreditatius de les dades que estan recollides a la base de dades del Cadastre. També acrediten la inexistència d'aquestes dades.

Podem trobar diferents tipus de certificacions cadastrals:

Les certificacions cadastrals literals, que contenen dades alfanumèriques sobre els béns immobles (titularitat, localització, referència cadastral, superfície, ús, cultius, antiguitat, valor cadastral, etc), i que poden ser:

 • Certificació d'un sol bé immoble, urbà o rústic
 • Certificació de tots els béns immobles urbans o rústics d'un titular en tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.
 • Certificació de referència cadastral, sense dades de caràcter personal
 • Certificació negativa

Les certificacions cadastrals descriptives i gràfiques contenen, a més de les dades bàsiques de caràcter físic, jurídic i econòmic del bé immoble a que fan referència, la seva representació gràfica. D'acord amb la normativa cadastral, aquest tipus de certificacions hauran d'incorporar-se en tots els documents autoritzats per notaris en els quals s'hi continguin fets, actes o negocis jurídics que puguin donar lloc a modificacions al Cadastre Immobiliari (canvis de titularitat, alteracions físiques dels béns immobles, etc) , així com al Registre de la Propietat en els supòsits previstos per la Llei.

A banda, també podem trobar altres productes cadastrals, com ara ortofotos en paper i format digital, cartografies cadastrals urbanes en paper i format digital, cartografies cadastrals rústiques en paper i en format digital, informació alfanumèrica, cartografia històrica i xarxes topo geodèsiques cadastrals.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu demanar certificats i altres productes cadastrals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Els canals disponibles per tramitar varien en funció del producte que es vol obtenir.

 1. Una gran part dels productes es poder tramitar telemàticament, a través de la Seu Electrònica del Cadastre.
 2. D'altres s'han de tramitar de manera presencial, en les Gerències i Subgerències del Cadastre. En aquest cas, i amb caràcter previ al lliurament de la documentació, s'haurà de presentar un exemplar per a l'administració de l'imprès justificant del pagament de la taxa d'acreditació cadastral -Model 990-, degudament validat per una entitat que presti col·laboració en la gestió recaptatòria de les taxes (Bancs, Caixes d'Estalvi i Cooperatives de Crèdit).
 3. Les certificacions cadastrals també es poden obtenir en els Punts d'Informació Cadastral (PIC). A la ciutat de Barcelona, l'Institut Municipal d'Hisenda té la consideració de Punt d'Informació Cadastral. En aquest cas haureu de tenir en compte que, per fer consultes o dur a terme qualsevol tràmit presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, caldrà demanar cita prèvia.

Qui ho pot demanar?

La informació cadastral es pot sol·licitar per qualsevol persona o entitat interessada en la seva adquisició, que podran consultar lliurement les dades cadastrals no protegides (inclosa la cartografia cadastral) incorporades a la Base de dades Nacional del Cadastre, és a dir, les que no fan referència al titular i valor cadastral.

No obstant això, només poden accedir a les dades protegides (nom, cognoms, raó social, domicili fiscal, nombre d'identificació fiscal d'aquells que figurin inscrits com a titulars en el Cadastre, així com els valors cadastrals individualitzats dels béns immobles) els titulars cadastrals de cada immoble.

També poden tenir accés a les dades cadastrals protegides:

 1. Els qui comptin amb el consentiment exprés i per escrit dels titulars cadastrals de cada immoble.
 2. Els titulars cadastrals de les parcel·les confrontants, excepte al valor cadastral.
 3. Els titulars o cotitulars de drets de transcendència real o d'arrendament o parceria que recaiguin sobre els béns immobles inscrits en el Cadastre.
 4. Els hereus o successors respecte als béns immobles del causant que figurin inscrits en el Cadastre.
On es pot fer?
Dates

Les certificacions tindran validesa d'un any des de la data de la seva expedició sempre que durant aquest termini no es produeixin modificacions en les circumstàncies determinants del seu contingut.

Preu

  L'expedició per la Direcció General del Cadastre o per les Gerències i Subgerències d'informació cadastral o qualsevol altre document està subjecte al pagament de la taxa d'acreditació cadastral.

  Quan la informació cadastral s'obté de la Seu Electrònica del Cadastre no està subjecte a cap pagament.

  Quan la informació cadastral s'obté de l’Institut Municipal d’Hisenda no està subjecte a cap pagament.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  07 / 08 / 2018