Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Indemnitzacions als expresos polítics del franquisme

Indemnitzacions que concedeix la Generalitat de Catalunya a aquelles persones residents a Catalunya que, havent patit privació de llibertat en els supòsits previstos en la Llei 46/1977, no complien algun dels requisits exigits en la disposició divuitena dels pressupostos generals de l'Estat per als períodes 1990 i 1992.

A l'agost de 2005, la Generalitat ha ampliat les indemnitzacions també al període de la Guerra Civil. Fins ara només es contemplaven les persones empresonades a partir de l'1 d'abril de 1939. La generalitat revisarà les sol·licituds que es vàren presentar i que van ser desestimades per referir-se a empresonaments anteriors a l'1 d'abril de 1939.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud amb model oficial acompanyada de l'original i fotocòpia de la documentació.

En cas que el beneficiari hagués mort, la persona que sol·liciti l'ajut en qualitat de beneficiari haurà de portar el certificat de defunció, certificat de residència dels últims deu anys del difunt i de la persona que ho sol·licita i acreditar la condició de parentiu amb el Llibre de Família.

Si la persona sol·licitant és el vidu/vídua, no cal Certificat de Convivència. En casos d'unions no matrimonials sí caldrà acreditar la relació de convivència mitjançant Certificat de Convivència.

En cas de fills amb la condició legal de disminuït o persones que no facin els 65 anys d'edat aquest any 2000 però amb invalidesa permanent, hauran de portar el document acreditatiu d'aquesta invalidesa.

En cas que el sol·licitant hagi mort els hereus hauran de presentar el document acreditatiu de la liquidació de tributs que s'obté a les Oficines Liquidadores de Tributs del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.

Per l'ampliació de l'agost de 2005 a les persones empresonades durant el període de la Guerra Civil no s'ha de presentar cap sol·licitud, la Generalitat les revisarà d'ofici.

Més informació a Gencat.cat

Qui ho pot demanar?

Persones que hagin sofert privació de llibertat en qualsevol establiment penitenciari o disciplinari i per actes d'intencionalitat política sempre que compleixin els requisits següents:

 • Tenir el veïnatge civil català (no cal anar al Registre Civil, amb els certificats de residència de l'Ajuntament ja n'hi ha prou).
 • No haver estat beneficiari de cap ajut de les administracions públiques i/o de la Seguretat Social, en concepte d'ajuda, indemnització, de qualsevol tipus, que pogués correspondre-li pel mateix concepte que es regula en aquest Decret
 • Haver patit privació de llibertat de forma efectiva, indicant el període i el lloc on es va romandre

En cas de mort de la persona beneficiària, podran percebre aquestes ajudes els cònjuges i els fills que tinguin reconeguda legalment la condició de disminuït; si aquests són més d'un, tindran dret a la indemnització a parts iguals.

Documentació

Original i fotocòpia dels següents documents:

 • Documents acreditatius dels períodes de privació de llibertat efectiva amb indicació del centre penitenciari corresponent, el motiu de la presó, els actes d'intencionalitat política i sentència judicial o resolució governativa que va disposar l'ingrés a presó.
 • Document Nacional d'Identitat
 • Certificat de residència dels últims deu anys del beneficiari.

En el supòsit que el beneficiari d'aquest ajut hagués mort, la persona que sol·liciti l'ajut en qualitat de beneficiari haurà d'aportar a més:

 • Certificat de defunció del causant del dret a l'ajut
 • Documentació acreditativa de parentiu o convivència.
 • Certificat de residència dels últims deu anys i DNI del sol·licitant

On es pot fer?
Dates

Les sol.licituds es poden presentar en qualsevol moment.

Preu

  La prestació estarà en funció dels mesos de privació de llibertat.

  Aquestes ajudes econòmiques consistiran en una prestació econòmica única i no periòdica.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018