Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Recollida comercial selectiva a la ciutat de Barcelona

Es la prestació del servei de recollida i transport fins als centres de tractament per part dels serveis municipals, dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals.

Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables són les establertes a l'Ordenança general sobre el medi ambient urbà:

A) Servei de recollida assimilable al domiciliari, per petits i mitjans generadors ubicats fora dels eixos comercials on es presta el servei porta a porta.

B) Servei de recollida porta a porta dels residus generats per comerços, oficines i serveis ubicats en carrers o eixos amb gran densitat comercial en els que l'Ajuntament determini l'obligatorietat d'aquesta recollida comercia sempre i quan no generin un volum de residus superior als 900 litres/dia.

Els sistemes de recollida són:

  • Per a establiments de restauració, bars, restaurants i comerços d'alimenta ció, generadors de matèria orgànica amb contenerització interior i bujol diferenciat -tapa gris i tapa marron- la recollida del rebuig i de la fracció orgànica respectivament.
  • Per a tots els comerços, oficines i serveis generadors de paper i cartró: recollida de la fracció plegada i lligada arran de vorera o en bujol tapa blava.
  • En contenidor groc i verd a la via pública la recollida de les fraccions d'envasos i vidre, respectivament, llevat de que es tracti d'un generador singular de la fracció vidre.

C) El servei de recollida selectiva a grans generadors de residus -més de 900 litres/dia- d'orgànica i rebuig, i de generadors singulars de les fraccions residuals de vidre i paper -més de 900 litres/setmana- per fracció amb contenerització interior dels bujols per les fraccions recollides selectivament.

Com tramitar

Telef˛nic
Com es fa el trÓmit?

Per informaciˇ sobre el sistema de recollidaácal trucar al telŔfon de recollida comercial.

á

Qui ho pot demanar?

Qualsevol comerç que estigui ubicat dins de les àrees d'implantació previstes i els grans generadors de residus, encara que estiguin fora de les àrees d'implantació. 

 

On es pot fer?
Preu
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  01 / 01 / 2019