Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió de viduïtat SOVI

Consisteix en una pensió única, vitalícia i de quantia fixa.

Com tramitar

Tramitació
Qui ho pot demanar?

En general la poden demanar aquelles persones que no tenen dret a cap altra pensió dels règims del sistema de la Seguretat Social o sectors laborals pendents d'integració al mateix.

De tota manera, els requisits varien molt en funció de si el cònjuge mort era pensionista del SOVI i si la mort és anterior o posterior al 1-1-1967.

Documentació
 • DNI del sol·licitant.
 • Targeta d'identificació fiscal del sol·licitant.
 • Certificat de l'acte de defunció.
 • Llibre de família actualitzat o certificat de matrimoni.
 • Si és separat o divorciat: sentència judicial de separació o divorci
 • Si hi ha més d'un beneficiari: declaració de convivència.

On es pot fer?
Preu

  L'import es fixa de forma anual. Es poden consultar els imports al web de la Seguridad Social

  • 409,20 euros/mes
  • 14 mensualitats

   

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018