Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió d'invalidesa SOVI

Consisteix en una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantitat fixa.

Com tramitar

Tramitació
Qui ho pot demanar?

Persones que no tenen dret a la jubilació normal (de 15 anys de cotització) i que reuneixen els requisits següents:

 • Tenir invalidesa absoluta i permanent per la professió habitual i que sigui la causa determinant de la fi de la vida laboral.
 • Que la invalidesa no sigui per causa imputable al treballador o derivada d'un accident de treball o malaltia professional indemnitzables.
 • Acreditar 1.800 dies de cotització a l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa abans de l'1-1-1967. No es considera vàlida a aquests efectes l'afiliació al desaparegut "Règim de Retir Obrer"
 • No tenir dret a cap altra pensió de la Seguretat Social, excepte la pensió pensió de viduitat.
 • Tenir 50 anys complerts. No obstant això si, la invalidesa es caracteritza per la pèrdua total de moviments en les extremitats superiors o inferiors, o la pèrdua total de visió, o l'alienació mental incurable, es reconeix a 30 anys.

Documentació
 • DNI.
 • Targeta d'identificació fiscal.
 • Si l'interessat està casat: llibre de família o certificat de matrimoni
 • DNI del cònjuge i dels familiars més grans de 14 anys que convisquin amb el sol·licitant i estiguin al seu càrrec.

On es pot fer?
Preu

  L'import es fixa de forma anual. Es poden consultar els imports al web de la Seguridad Social

  • 409,20  euros/mes (pensió bàsica)
  • 14 mensualitats a l'any

   

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018