Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys i de 45 anys

Convocatòria anual de proves d'accés als estudis universitaris s'efectuarà una sola convocatòria anual i és comuna per a totes les universitats de Catalunya

Cada candidat disposarà d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves d'accés a la universitat.Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou aposteriors convocatòries si volen millorar la qualificació i es tindrà en compte la més alta obtinguda.

La prova d'accés per als més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys, cal superar la prova d'accés i realitzar una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en que es realitzar i per accedir a un sol centre-estudi.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la matriculació a les proves d'accés a qualsevol de les universitats públiques catalanes, cal formalitzar la matriculació a través d'Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat

En cas que un candidat formalitzi la matrícula per ambdues proves (25 i 45 anys) haurà de fer dos pagaments, un per cadascuna de les proves.

 • Fer el pagament de la matrícula, segons les instruccions que es trobaran en el web en el moment de matricular-se.
 • Lliurar la documentació personalment o per correu als punts habilitats per a cada universitat; en el cas de enviar-les per correu caldrà adjuntar fotocòpies compulsades dels documents.

Els que sol·licitin prova d'accés per a més grans de 25 anys hauran d'especificar a la sol·licitud:

a. Universitat on volen fer les proves d'accés

b. Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).

c. Opció d'accés: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

d. S'hauran d'escollir dues matèries vinculades amb l'opció d'accés.

A la sol·licitud de matrícula per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, els candidats han d'especificar la universitat on volen fer les proves d'accés.

 • La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini establert.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona i Vic).
 • Els resultats de les proves es publicaran a internet a través del web.

Qui ho pot demanar?

Es podran presentar a les proves per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 

 • Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any corresponent.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

Poden presentarse a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitzen les proves.
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

 

Documentació
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport.
 • Documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes

On es pot fer?
Dates

Convocatoria anual.

Any 2018:

Calendari per a més grans de 25 i de 45 anys

 • Matriculació a les proves: del 15 de febrer fins al 28 de febrer, ambdós inclosos.
 • Data de les proves: 14 i 21 d'abril.
 • Proves del Tribunal Especial: 27 d'abril.
 • Consulta dels resultats: a partir del 9 de maig.
 • Les persones matriculades per les proves de majors de 45 anys, durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària, hauran de sol·licitar a través d'internet a https://accesnet.gencat.cat, l'entrevista personal fent la preinscripció corresponent al centre-estudi de la universitat on es vol accedir.
 • Revisions de les qualificacions: del 9 al 11 de maig, ambdós inclosos.
 • Resolució de les revisions i lliurament dels certificats amb els resultats: 24 de maig.
Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 03 / 2018