Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de nom de vehicle

El tràmit permet fer el canvi de nom d'un vehicle matriculat amb anterioritat davant la Prefectura de Trànsit i que efectuen conjuntament l'adquirent/comprador i el transmitent/venedor.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Entre particulars:

 • Cal que el comprador sol·liciti el nou permís de circulació a nom seu a la Prefectura de Trànsit (*) aportant la documentació requerida.
 • El venedor ha d'assegurar-se que es realitza el tràmit i, si en quinze dies no en té constància haurà d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit i efectuar el tràmit de Notificació de Venda amb la documentació requerida.

Concessionari:

 • En cas d'empreses que es dediquen a la compra venda, aquestes s'han de dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit on es procedirà a donar de baixa temporal el vehicle fins que es vengui.

(*) cal sol·licitar cita prèvia a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

El comprador del vehicle, o el seu representant.

Documentació

Sol·licitud en imprès oficial

Identificació de l'interessat que acreditarà la seva identitat i l'adreça amb l'original, en vigor:

 • Persones físiques: DNI,  permís de conduir espanyol, NIE o passaport i NIE.
 • Persones jurídiques: CIF y acreditar la representació d'identitat de la persona que signi.
 • Persones menors i incapacitades: Dades i signatura del pare, mare o tutor, el DNI i document que acredita la representació.
 • Per identificar el venedor: fotocòpia del document d'identitat DNI, permís de conduir espanyol, NIE o passaport i NIE
 • En casos de transferència per defunció: declaració d'hereus o testament acompanyat del certificat d'últimes voluntats.

Documentació del vehicle:

 • Targeta ITV
 • Permís de circulació
 • Document acreditatiu de la transmissió: on constin el DNI, CIF o NIE de l'adquirent (contracte, factura en cas de persones jurídiques, rebut, etc).
 • Justificant del pagament/exempció/no subjecció de l'Impost de Transmissions Patrimonials
 • El vehicle ha d'estar al corrent de pagament de tots els IVTM. Només caldrà justificar-ho amb el rebut pagat en el cas que algun any hagi quedat pendent de pagament. Telemàticament els ajuntaments informen a Trànsit dels vehicles que tenen pendent de pagar l'impost.
On es pot fer?
Dates

El comprador té un termini de 15 dies hàbils des de la compra-venda per sol·licitar el nou permís de circulació a la Prefectura Provincial de Trànsit.

 

Preu

   

  • Pels ciclomotors: 27,00 euros
  • Per la resta de vehicles: 54,00 euros
  • Notificació de venda: 8,40 euros

   

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  25 / 01 / 2018