Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a l'activitat dels dibuixants i pintors de La Rambla

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un nou reglament d'ordenació de l'activitat dels dibuixants i dels pintors de la Rambla, amb l'objectiu d'adaptar la normativa existent, que datava de l'any 2000, a les normatives actuals referents a l'ocupació de la via pública.

La concessió de les llicències per poder exercir l'activitat es farà per concurs públic obert a tothom.

Les persones interessades en l'exercici de l'activitat de venda no sedentària i dirigida exclusivament a la venda d'obres d'art incloses en l'àmbit del dibuix i de la pintura, realitzades in situ, en la parada preparada a l'efecte, hauran de tenir en compte que:

 • Les obres hauran de ser originals i pròpies de la persona titular i no s'acceptaran reproduccions ni còpies.
 • Les obres hauran de ser creades sobre un suport bidimensionals (amb un gruix màxim de 2 centímetres).
 • Els productes utilitzats han de ser respectuosos amb el medi ambient.
 • No es podran deixar les obres ni el material al terra.
 • El mobiliari inclòs a la parada estarà compost per una ombrel·la*, un expositor*, una carpeta que contindrà un màxim de 20 obres, dues cadires* i un cavallet o taula.

Hi haurà un total de 31 punts autoritzats, situats al tram de la Rambla de Santa Mónica davant la Plaça del Teatre. La parada tindrà unes dimensions de 2x1 metres cadascuna. Cada punt tindrà 2 torns d'activitat, una en dies parells i un altre els dies senars, amb un total de 62 persones autoritzades. Els horaris de cada torn serà de 10 del matí a 2 de la nit.

*Es lliuraran a mode de cessió als artistes amb plaça. Aquest material haurà de mantenir-se i tornar-se en cas de finalització del període, renúncia o pèrdua de plaça.

Atenció

Per indicació de la Guàrdia Urbana o un tècnic municipal, es podran anul·lar ocasionalment i amb previ avís de 24 hores, els punts que es cregui convenient, per incompatibilitat amb altres activitats, sense dret a indemnització i fins a un màxim de 15 dies a l'any.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la llicència per a l'activitat de dibuixant i pintor de La Rambla.

En el cas de renovació de la llicència, el Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella es posarà en contacte amb els interessats per indicar el procediment i, si s'escau, la documentació que caldrà aportar.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La presentació de sol·licituds es pot fer per dues vies, aportat la documentació especificada:

 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Ciutat Vella o de Sant Miquel
 • Presencialment davant qualsevol oficina de correus de l'estat

En cas de presentar la sol·licitud per correu, els interessats hauran de posar-ho en coneixement del Districte de Ciutat Vella, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, mitjançant fax, telegrama o correu electrònic (espaipublic-ciutatvella@bcn.cat). Si transcorreguts 10 dies des de l'acabament del termini de presentació de proposicions sense que s'hagués rebut la documentació no serà admesa en cap cas.

El contingut del fax, telegrama o correu electrònic s'ajustarà al següent model:

 • Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella.
 • Departament de Via Pública, Serveis Tècnics del Districte de Ciutat Vella
 • Procediment Obert convocat per l'Ajuntament de Barcelona per a l'assignació de parades de venda no sedentària de dibuix i pintura, tramitat pel Departament d'Espai Públic
 • Presentada proposició el dia ________ Certificat número__________________
 • Nom del Licitador: ____________________________________________________

I després...

 • Una vegada revisada la documentació administrativa i en un termini no superior a 7 dies naturals, es reunirà la mesa de contractació que obrirà els sobres i en donarà trasllat a la Comissió de Valoració per tal de valorar la documentació tècnica incorporada al sobre 2. Es confeccionarà una llista amb el resultat ADMÈS O NO ADMÈS, essent la puntuació mínima a assolir per ésser admès de 15 punts.
 • Els participants que no superin la puntuació mínima de 15 punts, hauran de superar una prova artística on es dirimirà si es APTE o NO APTE per accedir a la bossa d'assignació de places per ordre de puntuació obtinguda en tot el procés.
 • Un cop esgotades les places, els admesos restants, formaran part d'una llista d'espera i s'incorporaran, per ordre de puntuació obtinguda, a mida que es produeixin baixes.
 • Un cop concedida la llicència cada persona titular tindrà, en un lloc visible, un cartró d'identificació, facilitat pel Districte de Ciutat Vella i on quedaran protegides les seves dades: (Fotografia, Especialitat -àmbit i categoria- i Torn -parell o senar-).
 • L'autorització és personal i intransferible i no està permès ni canviar ni cedir el lloc o el torn a terceres persones.
 • Es permetrà l'intercanvi de torn entre dues persones que comparteixin un emplaçament, sempre que hi hagi mutu acord i amb el consentiment del Districte. En cap cas es permetrà utilitzar un altre punt que no sigui l'adjudicat.
 • Les persones assignades no podran exercir un altre especialitat que no sigui la reflectida a l'autorització.
 • S'haurà de mantenir el mateix tipus d'obra per la que van estar seleccionats i en cap cas es podran passar en un altre especialitat sense autorització expressa de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Queda prohibit utilitzar l'espai per menjar.
 • En cas que les dues persones autoritzades no facin ús del punt assignat aquest no podrà ser utilitzat per ningú altre.
 • El titular de l'acreditació serà responsable de deixar l'espai nét un cop finalitzi l'activitat.

Les baixes definitives es produiran quan:

 • Ho comuniqui mitjançant escrit al Registre General de la persona interessada.
 • Es comprovi l'absència reiterada de la persona acreditada per un període de 7 dies consecutius, sense justificar.
 • La persona seleccionada no reculli l'acreditació en un temps fixat a les bases.

Els incompliments greus de les condicions de la llicència com la realització de venda d'obra no originals i l'ocupació de la parada per tercera persona no autoritzada podran comportar la caducitat de la llicència, d'acord amb l'establert a l'article 50 de l'Ordenança sobre l'ús dels espais públics de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Poden participar en el procediment de selecció les persones que acreditin una o més de les següents condicions mínimes de capacitat tècnica:

 • Experiència en cursos, tallers relacionats amb dibuix i pintura.
 • Experiència en participació en concursos o mostres d'arts plàstiques en l'especialitat de dibuix i pintura, els últims tres anys.
 • Experiència en la venda no sedentària d'obra inclosa en el camp del dibuix i la pintura.
Documentació

La proposició es presentarà en paper en un sobre tancat i signat per l'interessat o per la persona que el representi. el sobre podrà estar lacrat i en la seva part exterior hi figurarà, de manera clara, la identificació de l'interessat amb els seus noms i cognoms i inclourà necessàriament un telèfon de contacte fix i mòbil, i una adreça de correu electrònic, i fax en el seu cas.

Sobre número 1

A l'exterior del sobre número 1 s'indicarà:

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER PARTICIPAR EN EL CONCURS PÚBLIC D'ASSIGNACIÓ DE PARADES DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE DIBUIX I PINTURA, TRAMITAT PEL DEPARTAMENT D'ESPAI PÚBLIC, presentada per _____________ amb DNI, NIE número __________________ i amb domicili a efectes de comunicacions ____________________________________________, telèfon/FAX/adreça de correu electrònic ___________________________________.

El sobre haurà de contenir a l'interior :

 • Instància amb les dades personals d'entrada per Registre
 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Foto carnet de la persona sol·licitant
 • Currículum (una pàgina) amb informació sobre
  • Formació relacionada amb l'activitat
  • Experiència relacionada amb l'activitat (mostres, concursos, fires, etc)
 • Acreditar UNA O MÉS de les següents condicions mínimes de capacitat tècnica:
  • Experiència en cursos, tallers relacionats amb dibuix i pintura.
  • Experiència en participació en concursos o mostres d'arts plàstiques en l'especialitat de dibuix amb dibuix i pintura, els últims tres anys.
  • Experiència en la venda no sedentària d'obra inclosa en el camp del dibuix i la pintura.
 • Descripció de l'àmbit al que s'opta: categoria i tècnica / En cas d'optar a una doble categoria indicar-se en aquesta descripció.

Sobre número 2

Al sobre número 2 haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per la ponderació dels criteris establerts a les bases i en qualsevol cas s'haurà d'incorporar:

 • Un màxim de 10 fotografies/imatges de les obres que realitza habitualment l'artista: FORMAT DIN A4 o superior. S'indicaran les mides reals i la tècnica utilitzada.
 • Memòria de la seva obra (màxim 500 caràcters).
 • Currículum vitae ampliat (premis, exposicions, etc)
 • Una obra amb la tècnica a desenvolupar a l'àmbit i categoria a la que s'opta amb unes dimensions màximes de 70 cm en el seu costat més llarg, sense marc i sense vidre.
  • Amb la signatura de l'autor i acompanyada d'una declaració jurada sobre l'autoria de la mateixa
  • Memòria descriptiva dels procés de creació, detallada i amb fotografies i/o vídeo del procés de creació
 • Especificar a quina obra es presentarà (model, natura morta, paisatge) a la prova artística en cas de no superar els criteris mínims de valoració del sobre 2.

Les llicències concedides seran lliurades prèvia presentació de la següent documentació:

 • Certificat Negatiu de Deute, expedit per l'Institut Municipal d'Hisenda
 • Certificat negatiu de deute d'obligacions tributàries, expedit per l'Agència Tributària
 • Certificat negatiu de deute amb la Seguretat Social
 • Declaració censal d'alta al Cens d'Empresaris Professionals i Retenidors, segons model 036 o 037.
On es pot fer?
Dates

La convocatòria és anual, amb possibilitat de pròrroga pel mateix termini.

- Presentació de peticions: del 1 al 15 de setembre de 2014

- Recollida de llicències: del 24 al 26 de març de 2015

  A la seu del Districte de Ciutat Vella (Pl. Bonsuccés, 3, Bxs.) de 12:00 a 14:00 h, per ordre de puntuació:

 • Dia 24 de l’1 al 22
 • Dia 25 del 23 al 40
 • Dia 26 del 41 al 62

- Inici d'activitat: 1 d'abril de 2015

Preu

  Tràmit gratuït.

  Posteriorment i en cas de concessió, serà comunicada la taxa corresponent per la utilització privativa del domini públic i la prestació d'altres serveis, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10 de l'Ajuntament de Barcelona.

Organisme responsable