Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Presentaciˇ de recursos i/o consultes de multes de trÓnsit imposades pels Mossos d'Esquadra

El tràmit permet efectuar la consulta d'expedients i fotografies de multes de trànsit imposades pels Mossos d'Esquadra i/o la presentació de recursos contra aquestes multes.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar recursos i/o efectuar consultes de multes de trÓnsit imposades pels Mossos d'Esquadra.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Els escrits, recursos i/o al·legacions relatius a expedients sancionadors en matèria de trànsit es poden presentar:

  1. Al registre de l'òrgan administratiu al qual es dirigeixi: Servei Català de Trànsit.
  2. A qualsevol oficina administrativa (autonòmica o estatal). L'Administració té l'obligació de donar trasllat a l'organisme competent de qualsevol escrit presentat a les seves oficines. A l'efecte de computar terminis, té validesa el segell de registre d'entrada de l'escrit a qualsevol d'aquestes oficines administratives.
  3. Mitjançant correu administratiu certificat. Cal anar a una oficina de Correus amb el document en un sobre sense tancar per tal que el funcionari de correus pugui posar en el document el segell i la data de certificat, que serà la vàlida a l'efecte de computar si l'escrit s'ha presentat en termini o no. Un cop segellat l'escrit, s'ha de tancar el sobre i remetre'l a l'organisme competent mitjançant correu certificat.
  4. Telemàticament, mitjançant aquest enllaç, que us adreça a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. Cal tenir en compte que és necessari que es disposi d'un certificat digital.

Si voleu consultar l'estat del vostre expedient sancionador, podeu fer-ho mitjançant aquest enllaç.

La consulta de fotografies de trànsit es fa presencialment en les dependències del Servei Català de Trànsit.

Qui ho pot demanar?

La persona infractora, per si mateixa o mitjanšant representant degudament autoritzat.

Documentaciˇ

Qualsevol document que pugui justificar la vostra alĚlegaciˇ i/o recurs.

On es pot fer?
Dates
  1. Un cop notificada una den˙ncia o acord d'incoaciˇ, la persona interessada disposa d'un termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemÓ de la notificaciˇ, per presentar un escrit d'alĚlegacions. Recordeu que si s'efectua el pagament amb descompte les alĚlegacions es tindran per no presentades.
  2. En aquells expedients iniciats pel procediment ordinari (aquells en quŔ es van formular alĚlegacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) es pot presentar davant la direcciˇ del Servei CatalÓ de TrÓnsit un recurs potestatiu de reposiciˇ contra la resoluciˇ sancionadora. Aquest recurs Ús potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un Recurs contenciˇs administratiu davant del jutjat corresponent. El termini per interposar el recurs de reposiciˇ Ús d'un mes, a comptar des de l'endemÓ de la notificaciˇ de la resoluciˇ sancionadora. El termini per resoldre'l Ús d'un mes i de no recaure resoluciˇ expressa en aquest termini s'entendrÓ desestimat en virtut del silenci administratiu negatiu, quedant oberta la via contenciˇs administrativa. La interposiciˇ del recurs no suspŔn la execuciˇ de la sanciˇ i els efectes que se'n deriven (pŔrdua de punts).
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  15 / 11 / 2018