Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'habitatge per al reagrupament familiar d'estrangers per primer cop i renovació autoritzacions de residència per canvi de domicili

Informe de disponibilitat d'habitatge adequat per a immigrants residents legalment a Espanya que volen sol·licitar el reagrupament familiar.

S'ha de sol·licitar en tramitar el reagrupament familiar i cada cop que es canviï de domicili habitual i, en aquest últim cas, han de renovar l'autorització de residència per reagrupament familiar tots els familiars reagrupats que depenen de la persona reagrupant.

Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant disposa d'un habitatge de característiques i amplitud considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència del reagrupant.

Les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges estan regulades al Decret 141/2012 (DOGC de 2 de novembre de 2012).

Atenció

A partir del 25 d’abril de 2016, l’abonament de les taxes de la Generalitat de Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria només es podrà realitzar mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per descarregar les cartes de pagament de les taxes, els interessats han d’accedir al web http://web.gencat.cat/ca/tramits/ i triant al cercador les taxes corresponents dels tràmits d'IMMIGRACIÓ, i generant la carta de pagament.

Podeu accedir a la normativa reguladora d'aquesta taxa al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.

El pagament de la taxa es podrà realitzar de dues formes:

 • Telemàticament a la mateixa pàgina amb targeta de crèdit o de dèbit
 • Presencialment amb la carta de pagament impresa i dirigint-se als caixers automàtics o servicaixa i on només serà possible ingressar la quota de la taxa a través del caixer automàtic o servicaixa, passant el codi de barres de la carta de pagament. Serà, per tant, imprescindible disposar d’una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d’haver efectuat l’ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l’oficina sinó que s’haurà d’adjuntar l’imprès que s’obtingui del caixer després de l’operació.

Per les persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, es poden dirigir a les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'informe d'habitatge per al reagrupament familiar.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la instància específica. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu i signeu el formulari de sol·licitud. 
 • El dia de la cita lliureu el formulari davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

I després...

 • Rebuda tota la documentació, l'Ajuntament verifica les dades aportades i fa una o més visites d'inspecció al domicili per a poder realitzar l'informe corresponent, després de valorar l'ús de l'habitatge i el nombre real de persones que hi viuen i avaluar les condicions d'habitabilitat.
 • Aquest informe és enviat, juntament amb la documentació i la sol·licitud, a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que té  un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de l'entrada en el seu Registre) per resoldre i notificar a l'interessat la resolució via SMS informant de l'oficina per passar a recollir la resolució. En cas de no passar recollir-la, és enviada per correu certificat a l'adreça de notificacions.
Qui ho pot demanar?

-Persones estrangeres extracomunitàries, sotmeses al règim general d'estrangeria.

-Majors d'edat amb autorització de residència renovada o en procés de renovació.

Excepcionalment, es podrà demanar en els següents casos:

a) Si el sol·licitant no és persona estrangera extracomunitària:

 • Ciutadans espanyols tutors legals d'un menor estranger, no nascut a l'estat espanyol.
 • Familiar d'estranger comunitari amb residència permanent.
 • Familiar de comunitari vidu de ciutadà de la Unió.
 • Familiar d'estranger comunitari que ha perdut el vincle amb el cònjuge/parella de fet comunitari (nul·litat, divorci, cancel·lació d'Inscripció com a parella de fet) i es troba en un dels següents supòsits (acreditats documentalment):
  • En situació de violència de gènere.
  • Tenir 3 anys de matrimoni i 1 any mínim a l'estat espanyol.
  • Tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari.
  • Tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitari.

b) Si el sol·licitant no disposa d'autorització de residència renovada o en procés de renovació:

 • Investigador que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball per a recerca.
 • Treballador altament qualificat que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència i treball de professionals altament qualificats.
 • Titular d'autorització de residència de llarga durada UE que reagrupa la família al mateix temps que sol·licita autorització de residència de llarga durada a l'estat espanyol.
 • Titular de targeta de residència per circumstàncies excepcionals i un fill, no nascut a l'estat espanyol, que fa més de dos anys que està escolaritzat.
 • Té targeta d'estada per estudis i vol modificar la seva situació (i de la seva família) a residència i treball.

c) Casos excepcionals en els que el sol·licitant té la condició de reagrupat:

 • Persona reagrupada amb residència de llarga durada
 • Persona reagrupada per un ascendents, que vol reagrupar un fill nascut a l'estat espanyol.
 • Persona reagrupada per un descendent, que vol reagrupar un fill menor d'edat o incapacitat.
Documentació

Podeu anar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana a recollir el formulari de petició o també podeu obtenir el formulari en els següents enllaços:

 • Tots els documents han de ser compulsats, per aquest motiu es poden presentar fotocòpies compulsades o bé originals i fotocòpies per a la seva compulsa dels següents documents:

  Documentació personal:

  • Document d'identificació NIE.
  • Passaport vigent (pàgines on figuren dades personals i de caducitat), del sol·licitant.
  • Sentència d'atorgament tutel·la (en cas de menor estranger, no nascut a l'estat espanyol).
  • Acreditar el vincle i certificat de defunció (en cas de familiar de comunitari vidu de la Unió).
  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella registrada (en cas d'estranger comunitari que ha perdut el vincle per violència de gènere).
  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet (en cas de tenir 3 anys de matrimoni i 1 any mínim a l'estat espanyol).
  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet i sentència de l'atorgament de la custòdia (en cas de tenir atorgada la custòdia dels fills del ciutadà comunitari).
  • Sentència de divorci, separació, cancel·lació de la inscripció de parella de fet i sentència dret de visita (en cas de tenir concedit el dret de visita dels fills del ciutadà comunitari). 
  • Sentència de divorci.

  Documentació administrativa:

  • Taxa de la Generalitat de Catalunya, pagada.

  Documentació que acrediti la relació amb l'habitatge:

  Ha de ser a nom de la persona sol·licitant o bé cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents en primer grau i en línia directa.

  a) Si és propietari:

  • Escriptura de propietat inscrita al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats
  • Darrer rebut dels subministraments d'aigua o electricitat

  b) Si és llogater:

  • Contracte de lloguer (complet) degudament registrat i amb dipòsit de la fiança a l'Institut Català del Sòl INCASOL (*)
  • Darrer rebut del lloguer
  • Darrer rebut dels subministraments d'aigua o electricitat

  La vigència del contracte ha de ser, com a mínim, de 12 mesos des de la data de la sol·licitud.

  (*) En cas de no acreditar-se el registre del contracte, l'ajuntament ho fa constar a la proposta, però no incideix en el sentit de la mateixa i és la Direcció d'Immigració de la Generalitat de Catalunya qui pren les mesures adients.

  c) Altres situacions: es tracta de situacions de tinença de l'habitatge diferents del lloguer i de la propietat, basades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permeten l'ús de l'habitatge.

  • S'ha d'aportar el document que fonamenti el dret d'ús de l'habitatge (contracte de treball que especifiqui l'ús de l'habitatge, escriptura pública que ho reconegui el dret, etc).
  On es pot fer?
  Dates

  Termini de validesa de l'informe: 3 mesos a partir de la data de la signatura que figura a l'informe.

  • Només s'emet un altre informe, en el període de vigència, en cas de canvi de les condicions objectives.
  • Si l'informe ha caducat, es pot demanar un de nou.
  • No s'emetrà cap informe en cas que a l'habitatge, en el periode dels darrers 12 mesos, s'hagués emès un informe per reagrupament o renovació d'una altra unitat familiar.
  Preu
   • Informe adequació habitatge per al reagrupament familiar: 38,22 euros.
   • Informe adequació habitatges per a la renovació de residència per reagrupament familiar:  38,22 euros.

   Les sol·licituds que no van acompanyades de la còpia compulsada del justificant de pagament no són admeses a tràmit.

  Organisme responsable
  Darrera actualització  14 / 02 / 2019