Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Matrimoni Civil a l'Ajuntament de Barcelona

La celebració del matrimoni és l’acte del casament, pel qual dues persones contrauen matrimoni civil davant de l’autoritat competent.

L’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona, és l’alcalde o alcaldessa, que al mateix temps delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

Atenciˇ

Els tràmits per al matrimoni civil s'han d'iniciar sempre al Registre Civil del municipi on estiguin empadronats un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran escollir la que més els convingui.

Mitjançant aquest procediment previ a la celebració del matrimoni, els contraents acrediten a través de l'expedient tramitat, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi Civil per contraure matrimoni segons la legislació vigent.

Un cop tingueu l’Auto* del Registre Civil, podeu sol·licitar data per a la celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Barcelona. En tot cas, entre l'Auto del Registre Civil  i la data de celebració del matrimoni, ha de transcórrer com a mínim un mes.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

El tràmit per internet permet sol·licitar la celebració de casament civil als diferents districtes de l'Ajuntament de Barcelona i al Saló de Cent i podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Sol·liciteu data de celebració de casament civil després d’haver tramitat l’expedient al Registre Civil

Consulteu els webs dels districtes on trobareu informació específica per a celebrar els casaments civils a les seves dependències. L’aforament de les sales de cerimònies, la disponibilitat de l’espai i del calendari, així com altres informacions que poden ser del vostre interès.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la instància específica que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • El districte escollit es posarà en contacte amb les persones interessades per a completar l’expedient, concretar la data i l'hora, el protocol i veure la sala on se celebrarà la cerimònia.
 • La celebració es farà indistintament en català o castellà, segons s'hagi manifestat prèviament. Recordeu que si un dels contraents o testimonis no coneixen el català o castellà, serà necessari que els contraents vinguin acompanyats d’un traductor jurat.
 • Els matrimonis se celebraran a la dependència municipal que cada consell municipal determini.

Un cop celebrat el matrimoni, l’Ajuntament de Barcelona d’ofici, fa la inscripció de la celebració al Registre Civil:

 • La inscripció dóna fe de l'acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què s’ha celebrat.
 • És el mitjà de prova conforme s'ha realitzat el matrimoni i legitima l'estat civil de casat/ada. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.
 • Un cop realitzada aquesta inscripció (uns 15 dies després del casament), els contraents han de recollir al Registre Civil, amb la còpia de l'Acta Matrimonial que els lliuren el dia del casament, el llibre de família.
Qui ho pot demanar?

Tots els ciutadans tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions que conté el Codi Civil.  Ho poden fer dins o fora de l'Estat espanyol, davant del jutge/essa, l'alcalde/essa o funcionari/ària designat o en la forma legalment prevista.

 • Els menors de 16 a 18 anys podran ésser emancipats per concessió dels seus pares o dels que ostentin la pàtria potestat, i feta l'emancipació sol·licitaran certificació literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació.

Si un dels contraents o testimonis no coneix el català o castellà, serà necessari que els contraents vinguin acompanyats d’un traductor jurat tant a l’hora de tramitar l’expedient com en el moment del consentiment matrimonial.

No poden contraure matrimoni:

 • Els menors d'edat no emancipats (cal ser major de 16 anys i viure independentment dels pares).
 • Les persones que estiguin lligades amb vincle matrimonial.
 • Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
 • Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. Amb tot, el jutge de primera instància pot dispensar d'aquest impediment amb justa causa i a instància de part.
 • Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells. No obstant, el Ministeri de Justícia pot dispensar d'aquest impediment a instància de part.
 • Disminuïts psíquics. No obstant, si l'instructor estima que algun dels contraents està afectat de deficiències o anomalies psíquiques, obtindrà del Metge del Registre Civil o del seu substitut el dictamen facultatiu oportú que declari l'aptitud per prestar el consentiment.
Documentaciˇ

(*) Podeu veure un model d'Auto del Registre Civil en el següent enllaç. Els  interessats  han  de  tramitar  prèviament  el corresponent expedient matrimonial  al Registre  Civil  de  Barcelona  (si no resideixen a Barcelona, hauran de fer el tràmit a la seva població i després demanar el trasllat de l’expedient al Registre Civil de Barcelona)  aportant  la documentació que s'indica al tràmit de  Matrimoni al Registre Civil.

Dates

El mes d'agost no se celebren matrimonis a cap districte ni tampoc al Saló de Cent.

Preu

  Als districtes i al Saló de Cent el tràmit és gratuït tant per l'ús de l'espai com del personal municipal que hi participa. 

  • La celebració del casament al Saló de Cent comporta unes despeses obligatòries, que s’han d’abonar a l’empresa contractada, pels serveis audiovisuals de música i assistència tècnica, així com de dues hostesses per l’atenció als nuvis i convidats, essent el preu total vigent de 91 euros (servei d'hostesses) i 44,20 euros (servei de megafonia).
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019