Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia municipal d'activitats

El tràmit permet sol·licitar la llicència municipal prèvia per la instal·lació d'una activitat o establiment o per l'execució d'instal·lacions complementàries en els següents supòsits:

 • Llicència ambiental (activitat compresa a l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)
 • Llicència d'espectacles i activitats recreatives ordinàries (activitat sotmesa a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i a l'Annex I del decret 112/2010)
 • Llicència comercial municipal (activitat sotmesa a la Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials).
 • Llicència per a l'obertura d'un centre de culte (activitat sotmesa a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte). Consulteu el tràmit Permís per a l'obertura d'un centre de culte a la ciutat de Barcelona

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la llicència municipal d'activitats.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

- En cas de sol·licitar llicència municipal:

 • Descarregueu-vos el model normalitzat de sol·licitud accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària emesa per un tècnic legalment competent, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

- En cas de comunicar la finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • Descarregueu-vos el model d’instància accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I desprÚs...

- En cas de sol·licitud de llicència municipal:

 • Un cop revisada la documentació, el Departament de Llicències corresponent tramitarà la sol·licitud i emetrà la taxa i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Heu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb el justificant del pagament.

- En cas de comunicació del final dels treballs d’instal·lació o adequació:

 • Un cop presentada la documentació que certifica l’execució del projecte, podeu iniciar l’activitat.
 • L’Ajuntament avaluarà amb posterioritat aquesta documentació.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentaciˇ

- Per sol·licitar la llicència municipal:

 • Sol·licitud de llicència municipal (escolliu entre el llistat "Instància sol·licitud llicència municipal")
 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document de designació del responsable tècnic. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. 
 • Projecte bàsic (amb els annexos específics que calgui) per triplicat:
  • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
  • En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.
  • Acreditació de la qualitat del sòl i la seva compatibilitat amb l'activitat. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
  • Documentació preceptiva en matèria d’incendis.
  • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.
 • Declaració de dades confidencials. Declaració, si escau, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

- Per comunicar la finalització dels treballs d'instal·lacions o adequació:

 • Instància normalitzada.
 • Certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte (visada pel seu Col·legi professional) que allò efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i/o nous plànols (per duplicat) si durant l'execució s'han introduït modificacions de les característiques definides al projecte aprovat.
 • Acta de control expedida per una entitat col·laboradora de l'administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions de compliment obligatori, especificant els resultats obtinguts.
On es pot fer?
Dates

- Termini de sol·licitud:

 • Abans de realitzar qualsevol instal·lació.  
 • Aquesta llicència és prèvia o simultània a la d'obres, cas de què en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el local o edifici per a l'exercici de l'activitat.  

- Termini d’execució del projecte:

 • Es pot iniciar quan s'hagi obtingut la llicència d'activitats i la d'obres, si cal.

- Termini per iniciar l'activitat:

 • En la mateixa data en que es presenti la documentació que certifica l'execució del projecte.
 • L'Administració avaluarà, posteriorment, aquestes certificacions.

- Termini per resoldre. Silenci:

 • Cal que l'Administració resolgui en el termini de 6 mesos, prorrogables per motius justificats. Aquest termini s'avalua descomptant del termini total des de la data del registre, la totalitat dels períodes en què l'expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a l'interessat.
 • Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de llicència.
Preu
  • Taxa per la tramitació de la llicència municipal per activitats, annex II: 1.555 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  21 / 11 / 2018