Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ ambiental o llicŔncia d'activitats

Sol·licitud de llicència prèvia per la instal·lació d'una activitat o establiment o per l'execució d'instal·lacions complementàries, en els supòsits dels annexos I i II de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

Si desitja tramitar la llicència per a l'obertura d'un centre de culte consulti el tràmit Permís per a l'obertura d'un centre de culte a la ciutat de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar l'autoritzaciˇ o llicŔncia ambiental.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

- En cas de sol·licitar llicència o autorització:

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir el formulari de Sol·licitud d'autorització ambiental o llicència d'activitats. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-lo accedint a aquest enllaç.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària emesa per un tècnic legalment competent, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

- En cas de comunicar la finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I desprÚs...

- En cas de sol·licitud de llicència o autorització:

 • Un cop revisada la documentació, el Departament de Llicències i Inspecció del districte corresponent a l'adreça de l'activitat emetrà la taxa i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Heu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb el justificant del pagament.

- En cas de comunicació del final dels treballs d’instal·lació o adequació:

 • Un cop presentada la documentació que certifica l’execució del projecte, podeu iniciar l’activitat.
 • L’Ajuntament avaluarà amb posterioritat aquesta documentació.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentaciˇ

- Per sol·licitar la llicència o l'autorització:

 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document de designació del responsable tècnic.
 • Estudi d'impacte ambiental.
 • Documentació preceptiva relativa als accidents greus.
 • Acreditació de la qualitat del sòl i la seva compatibilitat amb l'activitat.
 • Breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.
 • Declaració de dades confidencials.
 • Projecte bàsic (amb els annexos específics que calgui); quadruplicat exemplar (Annex I) o triplicat exemplar (Annex II).

- Per comunicar la finalització dels treballs d'instal·lacions o adequació:

 • Certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte (visada pel seu Col·legi professional) que allò efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i/o nous plànols (per triplicat o quadruplicat, segons es tracti d'activitats de l'annex II o I, respectivament) si durant l'execució s'han introduït modificacions de de les característiques definides al projecte aprovat.
 • Certificació expedida per una entitat col·laboradora de l'administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions tècniques (ambientals, sobre seguretat i salut) de compliment obligatori, especificant els resultats obtinguts.
On es pot fer?
Dates

- Termini de sol·licitud:

 • Abans de realitzar qualsevol instal·lació.  
 • Aquesta llicència és prèvia o simultània a la d'obres, cas de què en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el local o edifici per a l'exercici de l'activitat.  

- Termini d’execució del projecte:

 • Es pot iniciar quan s'hagi obtingut la llicència d'activitats i la d'obres, si cal.

- Termini per iniciar l'activitat:

 • En la mateixa data en que es presenti el comunicat, amb la documentació necessària, del final dels treballs d'instal·lacions o adequació.
 • L'administració avaluarà, posteriorment, aquestes certificacions.

- Termini per resoldre. Silenci:

 • Cal que l'administració resolgui en el termini de 6 mesos (annex II) o 10 i 8 mesos (annex I), prorrogables per motius justificats en ambdós casos. Aquest termini s'avalua descomptant del termini total des de la data del registre, la totalitat dels períodes en què l'expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a l'interessat.

- Passat aquest termini, cas de no haver resposta per part de l'administració, es considera:

 • En el cas de llicències ambientals (annex II) denegada.
 • En el cas d'autoritzacions ambientals (annex I) denegada.
Preu
  • Taxa per la tramitació simultània de l'autorització municipal i de l'informe vinculant municipal per activitats, annex I: 2.295 euros.
  • Taxa per la tramitació de l'autorització municipal per activitats, annex II: 1.555 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats