Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempcions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

b) Transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han fet, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats.

c) Transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per la cancel·lació de deutes garantides amb hipoteca que recau sobre ella mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o entitats següents:

a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu, les Comunitats Autònomes, la Diputació i el Municipi de Barcelona .

b) Les institucions benèfiques o beneficodocents.

c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats.

d) Les persones o entitats exemptes per tractats o convenis internacionals.

e) Els titulars de concessions administratives revertibles, respecte dels terrenys afectes a aquestes concessions.

f) La Creu Roja espanyola.

g) Entitats sense finalitats lucratives sempre que els immobles no estiguin afectes a explotacions econòmiques (art. 15, Llei 49/2002, de 23 de desembre). En aquest cas l'exempció estarà condicionada a que l'immoble compleixi les condicions per aplicar l'exempció en l'impost sobre béns immobles.

Com tramitar

Presencialment
OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció del pagament de l'impost, en els casos de transmissions com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant o per causa d'execucions hipotecàries judicials o notarials.

En el cas de transmissions de "Béns declarats individualment d'interès cultural" o quan la condició de subjecte passiu recau sobre "Institucions benèfiques o beneficodocents" serà necessari realitzar el tràmit presencialment en les Oficines d'Atenció Ciutadana. 

En la resta de casos d'exempció, també recollits en l'ordenança fiscal no és necessari practicar l'autoliquidació ni sol·licitar expressament l'exempció de l'impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  1. Per efectuar la tramitació cal concertar cita a l'Institut Municipal d'Hisenda accedient al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda o trucant al 010, Telèfon d'Informació i Tramitació.
  2. El dia de la cita adreceu-vos a l'Institut Municipal d'Hisenda amb la documentació necessària per efectuar el tràmit.

I després...

  • Si es compleixen els requisits per a l’exempció del pagament se’n farà la tramitació.
  • En el cas que no es compleixin els requisits per tramitar l’exempció del pagament de l’impost, es valorarà la possibilitat de demanar un ajut social per al pagament.
Qui ho pot demanar?

Caldrà complir els següents requisits:

En el cas de transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural

1) Que les obres s'hagin fet en els anys en el curs dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor, després de l'obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d'aquesta classe de béns.

2) Que l'import total de les obres, d'acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l'efecte de l'atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l'increment de valor.

3) Que les rendes brutes de l'immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del percentatge, en relació al valor cadastral, igual a l'interès legal del diner més un punt en el moment de la meritació.

En el cas de transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o del seu garant, o  les transmissions de l’habitatge realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

1) El deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no ha de disposar d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alineació de l’habitatge.

2) Es considerarà habitatge habitual aquell en què hi hagi figurat empadronat el contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició, si aquest termini fos inferior als dos anys.

3) Respecte al concepte d’unitat familiar, se seguirà allò disposat a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni: unitat familiar, es considera aquella la formada pels cònjuges no separats legalment i els fills menors que visquin amb ells o els fills majors d’edat incapacitats judicialment i subjectes la pàtria potestat. O en el cas de separació legal, la formada pel pare o mare i els fills que convisquin amb l’un o l’altra (ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps) i que reuneixin els requisits esmentats anteriorment.

S’equipararà matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

La situació dels membres de la unitat familiar farà referència a la que hi havia a data 31 de desembre de cada any.

Poden efectuar la tramitació:

Persones físiques que siguin subjectes passius de l'impost, per si mateixes o a través de persona que les representi, degudament autoritzada.

Documentació
On es pot fer?
Dates

Les exempcions es sol·liciten en el moment de produir-se la transmissió.

Preu

    Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  15 / 01 / 2019