Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Títol de família nombrosa

El títol de família nombrosa atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

N'hi ha dues categories:

 • Categoria especial: 5 fills o més; o bé 4 fills, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres, no superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent (incloses les pagues extraordinàries).
 • Categoria general: 3 fills o 2, si un d'ells és discapacitat.

D'acord amb la normativa es considera família nombrosa aquella que està formada per:

 • Un o dos ascendents amb 3 o més fills (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si estudien, i que convisquin amb els ascendents), siguin o no comuns.
 • Un o dos ascendents amb 2 fills, quan almenys un d'aquests sigui discapacitat o incapacitat per al treball.
 • Dos ascendents, quan ambdós siguin discapacitats o almenys un d'ells quan el grau de discapacitat d'aquest sigui superior al 65% o estigui incapacitat per al treball, amb 2 fills.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb 3 fills o més, siguin o no comuns, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal.
 • 2 o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, però que no depenguin econòmicament d'ell.
 • 3 o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o 2 si un d'ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

Cal saber que:

 • Es reconeixen com ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o que tinguin un fill en comú.
 • No hi ha límit d'edat per als fills amb disminució, sempre que convisquin amb la família.
 • Es considera família nombrosa els membres de la unitat familiar nacionals de països extracomunitaris, si tots resideixen a l'Estat espanyol.
 • En el cas d'estrangers no comunitaris, caldrà que el permís de residència de tots els membres de la família nombrosa sigui vigent, i la data de caducitat del títol en cap cas podrà excedir la data de l'esmentat permís.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol de les Oficines d'Acció Ciutadana de la Generalitat demanar la sol·licitud corresponent, que ha de ser emplenada i signada per la persona sol·licitant, i lliurar-la amb la resta de documentació.

També es pot fer a través del web de l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat si es disposa de certificat digital.

Qui ho pot demanar?

El poden demanar totes aquelles famílies que acreditin complir les condicions anteriorment descrites.

Documentació

Títol nou:

 • Sol·licitud d'alta emplenada i signada per les persones sol·licitants (pare i mare o tutors)
 • Original i fotocòpia del DNI dels pares (NIE vigent en cas d'estrangers no comunitaris)
 • Original i fotocòpia del/s llibre/s de família

 

Documentació específica:

 • Volant de convivència quan els fills són majors de 21 anys i també en cas de convivència amb fills no comuns.
 • En cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, s'haurà d'acreditar que estudien amb un certificat d'estudis, o bé amb original i fotocòpia de la matrícula de l'any en curs (amb el segell de l'import de la matrícula)
 • En cas de viduïtat: certificat de defunció (original o còpia compulsada)
 • En cas de separació o divorci: còpia de la sentència de separació/divorci i el conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills.
 • En cas de separacions de fet: Aportar el conveni regulador, fet al jutjat o davant de notari, i un certificat de convivència en que constin tots els fills computables a efectes del títol de família nombrosa.
 • Certificat de convivència històric (2 anys) en el cas de parelles de fet.
 • En cas d'estudis fora de l'àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà aportar certificat de convivència per tal d'acreditar que no ha canviat l'empadronament de l'estudiant.

 

Renovació títol:

a) Per acabament del termini de vigència

b) Per variació de les circumstàncies familiars: en aquest cas, caldrà notificar-ho i demanar la modificació del títol de família nombrosa justificant cada situació amb la documentació acreditativa adient, segons els supòsits descrits anteriorment en l'apartat documentació específica per a títol nou.

Documentació a presentar per la renovació:

 • Sol·licitud de renovació degudament emplenada i signada per les persones sol·licitants (pare, mare o tutor)
 • Adjuntar la documentació acreditativa segons es trobi en algun dels supòsits que s'indica per a títol nou (veure documentació específica).

 

Pèrdua del títol:

Cal comunicar-ho a la Direcció General d'Acció Cívica o a qualsevol oficina d'Acció Ciutadana, on és farà un duplicat igual a l'extraviat. Caldrà justificar la pèrdua amb un escrit, adjuntant la sol·licitud emplenada.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018