Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Títol de família nombrosa

El títol de família nombrosa atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada membre. 

Per a més informació, consulteu el web de l'Oficina virtual de la Generalitat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol de les Oficines d'Acció Ciutadana de la Generalitat demanar la sol·licitud corresponent, que ha de ser emplenada i signada per la persona sol·licitant, i lliurar-la amb la resta de documentació.

També es pot fer a través del web de l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat si es disposa de certificat digital.

Qui ho pot demanar?

A les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns.

Documentació

Per sol·licitar un nou títol cal presentar la següent documentació original (o fotocòpia compulsada):

  • Formulari de sol·licitud.
  • Document identificador (DNI, NIF o NIE) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

Consulteu la documentació específica per a cada cas en el web de la Generalitat.

Renovació per acabament del termini de validesa:

  • Únicament s'haurà de presentar la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats. En les unitats familiars en què hi hagi fills/filles majors de 18 anys, s’haurà d’aportar original i fotocòpia del seus documents identificadors, si no s’han aportat anteriorment a l’expedient

Renovació per variació de les circumstàncies familiars:

  • Caldrà aportar únicament la documentació general, corresponent a títol nou, que acrediti la variació de les circumstàncies i la documentació específica si es troba en algun dels supòsits indicats.

En cas de pèrdua del títol, cal comunicar-ho a la Direcció General d'Acció Cívica o a qualsevol oficina d'Acció Ciutadana, on és farà un duplicat igual a l'extraviat. Caldrà justificar la pèrdua amb un escrit, adjuntant la sol·licitud emplenada.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 12 / 2018