Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència de parcel·lació urbanística o certificat d'innecessarietat de la llicència

La Llicència de parcel·lació autoritza la divisió simultània o successiva d'una o vàries parcel·les existents, un cop comprovat que s'adeqüen a la normativa vigent.

En el cas que els supòsits estiguin regulats a l'Art. 241 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ajuntament emetrà un Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Si el que es vol fer és una agrupació de parcel·les, no cal llicència, és una operació privada civil davant notari que finalitza amb la inscripció al Registre de la Propietat per part del notari.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Posteriorment, el departament gestor, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir l'informe i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
Qui ho pot demanar?

La persona interessada.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

2 exemplars de projecte (tot signat per tècnic competent i amb número de col·legiat) composats per la memòria descriptiva de l'operació urbanística amb la corresponent justificació tècnica, urbanística i jurídica, i els següents plànols:

 • Plànol d'emplaçament.
 • Plànol acotat a escala 1/500 de la finca o finques existents (estat inicial), on constin els llindars i els elements naturals i constructius existents.
 • Plànol acotat a escala 1/500 de les porcions de parcel·la a segregar.
 • Plànol acotat a escala 1/500 de les parcel·les resultants (estat final).
 • Certificació de domini (no s’admet nota simple) emesa pel Registre de la Propietat, a la qual consti la descripció i la situació actual de les parcel·les objecte de l'operació urbanística.
Preu
  • Per la tramitació de cada llicència: 705,00 euros
  • Per la tramitació de cada certificat d'innecessarietat: 105,00 euros.
Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019