Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

El tràmit permet sol·licitar la correcció de la quota de l'impost en les situacions següents:

  • Transmissions mortis causa respecte de l'habitatge habitual del causant, considerant-se com a tal l'habitatge que així hi figuri al Padró d'Habitants, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre i quan es trobin situades al mateix edifici.

El gaudi definitiu d'aquesta bonificació resta condicionat al manteniment del bé, en el patrimoni de l'adquirent, durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l'adquirent dins aquest termini.

Si en el moment de la realització del fet imposable el causant tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també tindrà la consideració d'habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la mort del causant, sempre que l'habitatge no hagi estat cedit a tercers mitjançant contraprestació econòmica en el període esmentat (excepte en els casos en què l’habitatge està cedit a tercers mitjançant el pagament d’un lloguer social a través de la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona).

  • Transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual, exercia efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o professionals. Cal tenir en compte que en cap cas es consideren locals afectes a l'activitat econòmica exercida pel causant els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de lloguer o venta d'immobles.

El gaudi definitiu resta condicionat al manteniment de l'adquisició en el patrimoni de l'adquirent, així com de l'exercici d'una activitat, durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que morís l'adquirent dins aquest termini.

  •  En el cas d'incompliment dels requisits pel que fa a la vivenda habitual i del local afecte a activitats, l'obligat tributari haurà de satisfer la part de la quota que hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, més els interessos de demora.

Atenció

A partir de l’1 de febrer cal demanar cita prèvia per fer consultes o realitzar qualsevol tràmit presencial a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, excepte per registrar documentació.

Accediu al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora. Estalviareu temps en els vostres tràmits amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar telefònicament l'autoliquidació de la plusvàlua on veureu aplicada la bonificació que correspongui si compliu amb els requisits recollits en l'ordenança fiscal vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  • Truqueu al 010 Telèfon d'Inforamació i Trámits o al 807 117 700, si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i proporcioneu les dades a l'informador. Recordeu que es necessiten les dades de l'escriptura notarial (donació, compravenda, acceptació d'herència, etc.).

I després...

L'Ajuntament us farà arribar per correu postal l'autoliquidació on veureu aplicada la bonificació que demaneu.

Qui ho pot demanar?

Els requisits per poder sol·licitar la bonificació són:

1. En les transmissions mortis causa respecte de l'habitatge habitual del causant, els adquirents hauran d'acreditar la següent relació de parentiu: cònjuge, descendents o adoptats o els ascendents o adoptants

Si no hi ha la relació de parentiu esmentada en el paràgraf anterior, la bonificació es pot aplicar també als qui rebin de l'ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l'ús de l'habitatge per raó de conviure amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.

2. En les transmissions mortis causa respecte de locals, els adquirents hauran d'acreditar la següent relació de parentiu: cònjuge, descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella (constituïdes d'acord amb les lleis d'unions d'aquest tipus).

Podrà realitzar el tràmit la persona interessada.

Els professionals de la gestió hauran de realitzar l'autoliquidació de plusvàlua, obligatòriament per mitjans telemàtics.

Documentació

Per demanar la bonificació no cal presentar cap documentació específica, ja que el contribuent respondrà a les preguntes que li formuli l'operador telefònic en el moment d'emplenar l'autoliquidació de plusvàlua.

Si serà necessari aportar documentació posteriorment, per confirmar l'autoliquidació de plusvàlua realitzada. 

On es pot fer?
Dates

L'obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de la data de defunció del causant, ha de sol·licitar la bonificació i practicar l'autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació, o si s'escau, presentar la declaració.

Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior s'han de considerar extemporànies.

En el cas d'incompliment dels requisits pel que fa a la vivenda habitual i del local afecte a activitats, l'obligat tributari haurà de satisfer la part de la quota que hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, més els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'habitatge o local/s, mitjançant la corresponent autoliquidació.

Preu

    Tràmit gratuït.

    La bonificació en la quota és del 95%.

Organisme responsable
Tràmits relacionats