Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

El tràmit permet sol·licitar la correcció de la quota de l'impost en les situacions següents:

 • Transmissions mortis causa respecte de l'habitatge habitual del causant, considerant-se com a tal l'habitatge que així hi figuri al Padró d'Habitants, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre i quan es trobin situades al mateix edifici.

El gaudi definitiu d'aquesta bonificació resta condicionat al manteniment del bé, en el patrimoni de l'adquirent, durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l'adquirent dins aquest termini.

Si en el moment de la realització del fet imposable el causant tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també tindrà la consideració d'habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la mort del causant, sempre que l'habitatge no hagi estat cedit a tercers mitjançant contraprestació econòmica en el període esmentat (excepte en els casos en què l’habitatge està cedit a tercers mitjançant el pagament d’un lloguer social a través de la Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona).

 • Transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual, exercia efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o professionals. Cal tenir en compte que en cap cas es consideren locals afectes a l'activitat econòmica exercida pel causant els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de lloguer o venta d'immobles.

El gaudi definitiu resta condicionat al manteniment de l'adquisició en el patrimoni de l'adquirent, així com de l'exercici d'una activitat, durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que morís l'adquirent dins aquest termini.

 •  En el cas d'incompliment dels requisits pel que fa a la vivenda habitual i del local afecte a activitats, l'obligat tributari haurà de satisfer la part de la quota que hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, més els interessos de demora.

Com tramitar

Telefōnic
Presencialment
Quč podeu fer?

Podeu solˇlicitar telefōnicament l'autoliquidaciķ de la plusvālua on veureu aplicada la bonificaciķ que correspongui si compliu amb els requisits recollits en l'ordenanįa fiscal vigent.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

 • Truqueu al 010 Telèfon d'Inforamació i Trámits o al 931 537 010, si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i proporcioneu les dades a l'informador. Recordeu que es necessiten les dades de l'escriptura notarial (donació, compravenda, acceptació d'herència, etc.).

I després...

 • L'Ajuntament us farà arribar per correu postal l'autoliquidació on veureu aplicada la bonificació que demaneu.
Qui ho pot demanar?

Els requisits per poder sol·licitar la bonificació són:

1. En les transmissions mortis causa respecte de l'habitatge habitual del causant, els adquirents hauran d'acreditar la següent relació de parentiu: cònjuge, descendents o adoptats o els ascendents o adoptants.

Si no hi ha la relació de parentiu esmentada en el paràgraf anterior, la bonificació es pot aplicar també als qui rebin de l'ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l'ús de l'habitatge per raó de conviure amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva mort:

 • La persona que ha estat convivint amb el propietari, de manera permanent en una relació d’afectivitat anàloga a la de cònjuge, amb independència de la seva orientació sexual.
 • Els germans del propietari.
 • Les persones que acreditin discapacitat igual o superior al 65%, sempre que tinguin una relació de parentiu fins al tercer grau col·lateral amb el propietari. 

2. En les transmissions mortis causa respecte de locals, els adquirents hauran d'acreditar la següent relació de parentiu: cònjuge, descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella (constituïdes d'acord amb les lleis d'unions d'aquest tipus).

Podrā realitzar el trāmit la persona interessada.

Els professionals de la gestiķ hauran de realitzar l'autoliquidaciķ de plusvālua, obligatōriament per mitjans telemātics.

Documentaciķ

Per demanar la bonificació no cal presentar cap documentació específica, ja que el contribuent respondrà a les preguntes que li formuli el tramitador telefònic en el moment d'emplenar l'autoliquidació de plusvàlua.

Si serà necessari aportar documentació posteriorment, per confirmar l'autoliquidació de plusvàlua realitzada.

On es pot fer?
Dates

En el termini de sis mesos, prorrogables per altres sis comptats des de la data de defunció del causant (si durant els primers sis mesos la persona interessada presenta una sol·licitud de pròrroga), l'obligat tributari ha de practicar l'autoliquidació i aplicar la notificació provisional, o si escau, presentar la declaració.

Les sol·licituds del benefici fiscal en transmissions anteriors a l'1 de gener de 2016 que es presentin quan ha finalitzat el període voluntari de pagament no gaudeixen de la bonificació.

Les transmissions posteriors a l'1 de gener de 2016 gaudeixen de la bonificació quan ha finalitzat el període voluntari de pagament, sempre que no s'hagi notificat l’inici d’una actuació per part de la Inspecció Tributària.

En el cas d'incompliment dels requisits pel que fa a l'habitatge habitual i del local afecte a activitats, l'obligat tributari haurà de satisfer la part de la quota que hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, més els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'habitatge o local/s, mitjançant la corresponent autoliquidació.

Preu

  Tràmit gratuït.

  La bonificació en la quota és del 95%.

Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  09 / 01 / 2019