Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempció i bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques per inici d'activitat

El tràmit permet demanar l'exempció o reducció de la quota de l'impost d'activitats econòmiques.

1. Exempció: es consideren exempts de pagament els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius en què es desenvolupi l'activitat.

Cal tenir en compte que no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat quan aquesta activitat s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s'entendrà que concorre, entre d'altres, en els supòsits següents:

  • En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
  • En els casos que l'alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat.
  • En els casos que l'alta respon a un canvi d'epígraf per imperatiu legal o per corregir una qualificació anterior errònia.
  • Quan l'alta ha estat precedida d'una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període inferior a un any.

2. Bonificació: gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat següents a la finalització del segon període impositiu del seu desenvolupament. 

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció o la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per gaudir dels beneficis cal empleneu les caselles corresponents en l'imprès de declaració d'alta. També ho podeu demanar en un altre moment, però s'aplicaran a partir del moment d'efectuar la sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant, degudament acreditat.

On es pot fer?
Dates

Els beneficis s'han de sol·licitar junt amb l'alta de l'impost.

Preu

    Exempció: 100% de la quota durant els dos primers períodes impositius de l'inici de l'activitat.

    Bonificació: 50% de la quota durant els cinc anys següents a la finalització del segon període impositiu de l'inici de una activitat professional.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Tràmits relacionats
Darrera actualització  29 / 01 / 2018