Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Percepció mínima als transports públics. Pagament i al·legacions

La percepció mínima se sol·licita a les persones usuàries de transports públics (metro, autobús, i tranvia) que, en el moment de ser requerides per personal en servei de TMB:

 • No presenten cap títol de transport
 • Presenten un títol de transport que no és vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona usuària.
 • Superen el temps màxim de permanència a les instal·lacions a què dóna dret cada validació. Una cancel·lació del títol de transport dóna dret a fer un viatge només en una direcció (excepte a les línies de Bus del Barri) i, en qualsevol cas, a romandre a les instal·lacions de metro fins a un màxim de dues hores a partir de la validació esmentada. Transcorregut aquest temps, les persones que tinguin aquests títols seran considerats, a tots els efectes, usuaris sense títol de transport vàlid.

Si aquesta percepció mínima no es fa efectiva, es denuncia a la persona davant l'Administració, que els pot imposar una sanció.

Si s'està en desacord amb l'imposició de la percepció mínima, es poden presentar al·legacions a la empresa titular del transport on s'hagi produït la infracció.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu efectuar el pagament de la percepció mínima o, si esteu en desacord amb la seva imposició, presentar-hi al·legacions.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Pagament de la percepció mínima:

Si es paga en el moment de la imposició, directament a l'inspector, en efectiu o dins dels dos dies hàbils següents té una bonificació del 50% de l'import.

HI ha un termini de 30 dies des del dia següent a la intervenció per fer el pagament. Es pot fer mitjançant:

 • L'enllaç del web de TMB
 • Les entitats bancàries detallades en la butlleta d'intervenció, a través del lector del codi de barres
 • Els  Punts TMB, on es pot pagar en metàl·lic o amb targeta de pagament.

 

Presentació d'al·legacions:

Es podran presentar al·legacions contra la sol·licitud de percepció mínima, sempre que la persona intervinguda no s'hagi acollit al pagament immediat amb la bonificació del 50% de l'import.

Les al·legacions es presentaran per escrit, mitjançant un formulari dissenyat a l'efecte, als Punts TMB.. En aquest full d'al·legacions cal fer constar els motius pels quals la persona intervinguda considera que no s'ha de continuar amb el tràmit de l'expedient i haurà d'adjuntar la documentació necessària.

Documentació

Documentació necessària per abonar la percepció mínima:

Per fer el pagament a través de l'enllaç del web de TMB cal conèixer el codi CPR i l'emissora que consten en la butlleta d'intervenció impresa.

Per fer el pagament a través de les entitats bancàries cal la butlleta d'intervenció, on consta el codi de barres amb la referència de la infracció.

En els pagaments als Punts TMB, a més de la butlleta d'intervenció, cal presentar:

1. Si el pagament l'efectua la persona intervinguda, el DNI, NIE o passaport d'aquesta.

2. Si el pagament l'efectua una tercera persona:

a. El DNI, NIE o passaport d'aquesta tercera persona (original i fotocòpia de l'anvers i del revers)

b. Una còpia de l'anvers i el revers del DNI, NIE o passaport de la persona intervinguda.

Es pot fer el pagament als Punts TMB sense disposar de la butlleta d'intervenció però caldrà facilitar, a més de la documentació esmentada, la informació següent: data de la intervenció i línia de bus o estació de metro on va tenir lloc la intervenció.

Documentació necessària que cal adjuntar a les al·legacions:

 • Butlleta d'intervenció (original i fotocòpia)
 • DNI, NIE o passaport de la persona intervinguda (original i còpia de l'anvers i el revers)
 • Títol de viatge, si escau (original i còpia de l'anvers i el revers)
 • Documents probatoris (original i còpia de tots els documents que puguin justificar els fets adduïts al full d'al·legacions)
 • Full d'al·legacions correctament emplenat

En el cas que les al·legacions les presenti una tercera persona, a la documentació anterior caldrà afegir-hi: 

 • DNI, NIE o passaport de la persona que presenta les al·legacions (original i còpia de l'anvers i el revers)
 • Document que acrediti l'autorització de la persona intervinguda a favor de la persona que presenta les al·legacions perquè dugui a terme aquesta acció.

En el cas que les al·legacions les presenti una tercera persona, en nom d'un menor d'edat, a la documentació detallada en el primer punt caldrà afegir-hi:

 • DNI, NIE o passaport de la persona que presenta les al·legacions (original i còpia de l'anvers i el revers)
 • Original i còpia del llibre de família o el document acreditatiu de la tutoria o situació anàloga
On es pot fer?
Dates

El termini per abonar la percepció mínima es de 30 dies des del dia següent al de la intervenció.

El termini per presentar al·legacions contra una sol·licitud de percepció mínima és de 20 dies naturals des del dia següent al de la intervenció, sempre que no s'hagi fet el pagament bonificat, que tanca l'expedient.

Si es fa el pagament dins del termini per abonar la percepció mínima, sense bonificació, hi ha un termini de 30 dies naturals, des del dia següent al del pagament de la percepció mínima per presentar al·legacions.

Preu

  Import: 100 euros.

  Si el pagament es fa al moment o dins dels dos dies hàbils següents, es tindrà dret a una bonificació del 50% de l'import.

Organisme responsable
Darrera actualització  26 / 02 / 2019