Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicat de manifestaciˇ i/o concentraciˇ a Barcelona

Per exercir el dret de reunió pacífica i sense armes en un lloc de trànsit públic s'ha de comunicar a la Direcció General d’Administració de Seguretat.

No cal comunicar les reunions o concentracions:

 • Convocades en els domicilis particulars.
 • Convocades en locals públics o privats amb motius familiars o d'amistat.
 • Convocades per partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, societats civils o mercantils, associacions, corporacions, fundacions, cooperatives, comunitats de propietaris i altres entitats legalment constituïdes pels seus membres, que se celebrin en llocs tancats.
 • Convocades per professionals amb els seus clients, en llocs tancats, per a fins propis de la seva professió.
 • Regides per legislació específica i dutes a terme en vaixells de guerra i recintes militars, o les referides a ordenances de les forces armades. La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, regula les infraccions de conductes relacionades amb aquesta matèria.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu comunicar la manifestació i/o concentració a Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

La comunicació pot realitzar-se presencialment aportant el formular per a persona física o per a persona jurídica, segons sigui el cas i el formulari s’ha d'avançar per correu electrònic a l'adreça manifestacions@gencat.cat o bé per fax al núm. 93 551 24 06 o 93 551 24 16.

També pot realitzar-se per internet sense certificat digital, omplint el formulari per a persona física o per a persona jurídica, segons sigui en cas.

La Direcció General d’Administració de Seguretat ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades que conté la comunicació, perquè informi en un termini de 24 hores sobre les circumstàncies del lloc o del recorregut proposat. Aquest informe s’ha de referir a causes objectives, no té caràcter vinculant i ha de ser motivat. En el cas que no es rebi en el termini esmentat s’entén favorable.

I desprÚs...

 • La Direcció General d’Administració de Seguretat podrà prohibir la manifestació o concentració només en aquells casos en què hi hagi raons fonamentades que facin preveure alteracions de l’ordre públic amb perill per a les persones o els béns. La Direcció General d’Administració de Seguretat també podrà proposar, si escau, la modificació de la data, el lloc, la durada o l’itinerari de la convocatòria.
 • La resolució que s’adopti serà motivada i s’ha de notificar en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació.
 • Si els organitzadors o promotors no accepten la prohibició o les modificacions proposades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant de l’Audiència competent en el termini de 48 hores posteriors a la notificació.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentaciˇ

No cal adjuntar documentació.

On es pot fer?
Dates
 • Mínim de 10 dies d'antelació.
 • Màxim de 30 dies d'antelació.
 • Per causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència s'admenten amb 24 hores d'antelació. 
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  23 / 08 / 2017