Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'ocupaciˇ de reserva d'estacionament per vehicles d'estaments oficials i d'altres

Permís que cal que demanin els vehicles de consolats, hospitals, entitats oficials i benèfiques i d'altres per poder disposar d'una reserva d'estacionament a la via pública.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública  (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o  superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

 

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats  en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Comprovada la documentació pel servei de llicències, aquest es posarà en contacte amb el sol·licitant per donar-li resposta o demanar-li més informació o documentació, si fos necessari.
 • Una vegada concedida la llicència, s’informarà sobre qui ha d'assumir la senyalització i pintura de l'espai reservat.
Qui ho pot demanar?

La persona que representa l'entitat o organisme que sol·licita la reserva d'estacionament de vehicles.

Documentaciˇ

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

En cas d’exempció o no subjecció al pagament de la taxa, per acreditar aquesta condició, cal aportar addicionalment:

Consolats:

 • Acreditació de la reciprocitat entre països.

Entitats sense ànim de lucre (ESAL):

 • Inscripció al registre públic.
 • Estatuts o regles fundacionals.
 • Declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat, on hi constin els compliments dels següents requisits:
  • Dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70% dels seus ingressos.
  • L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a la seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica aliena qualsevol explotació no prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002.
  • Estar al corrent de les obligacions comptables.

Recordeu que haureu de tenir-la preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament són dos mesos. Passat aquest termini sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu
  • Quota tributària:

  El preu està determinat pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic de l'aprofitament) 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament).

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer :

  • Categoria carrer A: factor corrector 5
  • Categoria carrer B: factor corrector 3
  • Categoria carrer C: factor corrector 1,75
  • Categoria carrer D: factor corrector 1,25
  • Categoria carrer E,F i Z factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de la classe d'Aprofitament) 0,05

  • En els supòsits d’exempció o no subjecció a l’aplicació de la taxa: Gratuït 
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019