Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament per vehicles d'estaments oficials i d'altres

Permís que cal que demanin els vehicles de consolats, hospitals, entitats oficials i benèfiques i d'altres per poder disposar d'una reserva d'estacionament a la via pública.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar llicència d'ocupació de reserva d'estacionament per a vehicles d'estaments oficials i d'altres.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública i la fitxa d’ocupació de la via pública. Podeu accedir a aquests documents mitjançant els enllaços de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu els impresos i signeu-los.
 • Lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació requerida.

I després...

 • La sol·licitud la tramita el servei de llicències del districte corresponent. Si la reserva es vol fer a una via principal (centralitzada) el departament central de Via Pública emetrà un informe.
 • Comprovada la documentació pel servei de llicències, aquest es posa en contacte amb el sol·licitant per a donar-li resposta o demanar-li més informació o documentació si fos necessari.
 • Un cop concedida, el Servei de Via Pública informarà sobre qui ha d'assumir la senyalització i pintura de l'espai reservat.
Qui ho pot demanar?

La persona que representa l'entitat o organisme que sol·licita la reserva d'estacionament de vehicles.

Documentació

Per sol·licitar la llicència:

En cas d’exempció o no subjecció al pagament de la taxa, per acreditar aquesta condició, cal aportar addicionalment:

Consolats:

 • Acreditació de la reciprocitat entre països.

Entitats sense ànim de lucre (ESAL):

 • Inscripció al registre públic.
 • Estatuts o regles fundacionals.
 • Declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat, on hi constin els compliments dels següents requisits:
  • Dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70% dels seus ingressos.
  • L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a la seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica aliena qualsevol explotació no prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002.
  • Estar al corrent de les obligacions comptables.
On es pot fer?
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament són dos mesos. Passat aquest termini sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu
  • Quota tributària:

  El preu està determinat pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic de l'aprofitament) 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament).

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer :

  • Categoria carrer A: factor corrector 5
  • Categoria carrer B: factor corrector 3
  • Categoria carrer C: factor corrector 1,75
  • Categoria carrer D: factor corrector 1,25
  • Categoria carrer E,F i Z factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de la classe d'Aprofitament) 0,05

  • En els supòsits d’exempció o no subjecció a l’aplicació de la taxa: Gratuït 
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019