Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'ocupaciˇ de reserva d'estacionament per vehicles d'estaments oficials i d'altres

Permís que cal que demanin els vehicles de consolats, hospitals, entitats oficials i benèfiques i d'altres per poder disposar d'una reserva d'estacionament a la via pública.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Empleneu el formulari de sol·licitud i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

 • Imprimiu (2 còpies) del full de sol·licitud i signeu-lo.
 • Lliureu la petició, adjuntant la documentació necessària, a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana, per a la qual cosa serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Comprovada la documentació pel servei de llicències, aquest es posarà en contacte amb el sol·licitant per a  donar-li resposta o demanar-li més informació o documentació si fos necessari.
 • Una vegada concedida la llicència, el Servei de Via Pública informarà sobre qui ha d'assumir la senyalització i pintura de l'espai reservat.
Qui ho pot demanar?

La persona que representa l'entitat o organisme que sol·licita la reserva d'estacionament de vehicles.

Documentaciˇ

Per sol·licitar la llicència:

En cas d’exempció o no subjecció al pagament de la taxa, per acreditar aquesta condició, cal aportar addicionalment:

Consolats:

 • Acreditació de la reciprocitat entre països.

Entitats sense ànim de lucre (ESAL):

 • Inscripció al registre públic.
 • Estatuts o regles fundacionals.
 • Declaració responsable de la persona legal representant de l’entitat, on hi constin els compliments dels següents requisits:
  • Dedicar a la realització de les finalitats d’interès general almenys el 70% dels seus ingressos.
  • L’activitat realitzada no ha de consistir en el desenvolupament d’explotacions econòmiques alienes a la seva finalitat estatutària. A aquest efecte, s’entén per explotació econòmica aliena qualsevol explotació no prevista a l’article 7 de la Llei 49/2002.
  • Estar al corrent de les obligacions comptables.
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament són dos mesos. Passat aquest termini sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu
  • Quota tributària:

  El preu està determinat pel següent polinomi:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic de l'aprofitament) 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament).

  T (Temps en dies de l'aprofitament).

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer :

  • Categoria carrer A: factor corrector 5
  • Categoria carrer B: factor corrector 3
  • Categoria carrer C: factor corrector 1,75
  • Categoria carrer D: factor corrector 1,25
  • Categoria carrer E,F i Z factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de la classe d'Aprofitament) 0,05

  • En els supòsits d’exempció o no subjecció a l’aplicació de la taxa: Gratuït 
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  28 / 02 / 2019