Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Declaració d'utilitat pública d'una associació

L'obtenció de la declaració d'utilitat pública, per part de les Administracions, permet a les associacions gaudir d'uns drets i complir unes obligacions. Ambdues estan regulades per una normativa específica.

 • La finalitat de l'associació ha de promoure l'interès general.
 • Les activitats i els serveis de l'associació no han d'estar restringits, exclusivament, a beneficiar les persones associades sinó que han d'estar obertes a qualsevol altra possible persona que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per l'índole dels fins de l'associació.
 • Les retribucions dels membres dels òrgans de representació no han de ser a càrrec de fons i subvencions públiques.
 • Els recursos personals i materials i la seva organització han de ser els adequats per garantir el compliment de les finalitats de l'associació.
 • L'associació ha d'estar constituïda, inscrita i en funcionament, com a mínim, durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • La junta directiva actual ha de constar inscrita en el Registre d'Associacions.
 • La presentació dels comptes anuals ha d'ajustar-se al Pla general de comptabilitat.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar que una associació sigui declarada d'utilitat pública.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Si l'Associació és d'àmbit nacional, la instància, juntament amb la resta de documentació s'haura de dirigir a la Secretari General Tècnica del Ministeri o bé mitjançant la Seu electrònica central del Ministeri de l'Interior.

Si l'Associació és d'àmbit autonòmic o inferior, la instància es presentarà al Registre d'Associacions y Fundacions de la Generalitat.

Documentació

Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

 • Escrit on s'especifiquin les raons per les quals l'associació vol ser declarada d'utilitat pública.
 • Certificat emès pel secretari i amb el vistiplau del president, acreditatiu de l'acord de l'assemblea general pel qual s'ha aprovat la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.
 • Memòria de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l'associació durant els dos últims anys, com a mínim. Aquesta memòria ha d'estar rubricada en tots els seus fulls pel secretari de l'entitat, i signada al final pels membres de la Junta Directiva o de l'òrgan de representació de l'entitat. Cal presentar-la en format paper i en suport informàtic en algun dels següents formats: doc / rtf / txt / html / hml.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats durant l'exercici en curs. La documentació comptable ha d'estar integrada pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica. Aquests documents han d'estar adaptats a les normes del Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
 • Certificat, subscrit pel secretari de la junta directiva amb el vistiplau del president, de la composició de la junta directiva actual, amb l'expressió dels noms i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament de cada membre.
 • Certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que l'associació està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de la targeta acreditativa del número d'identificació fiscal (NIF) de l'associació. 
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.
On es pot fer?
Preu

  Any 2017:

  98,30 euros

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  22 / 05 / 2017