Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Declaraciˇ d'utilitat p˙blica d'una associaciˇ

L'obtenció de la declaració d'utilitat pública, per part de les Administracions, permet a les associacions gaudir d'uns drets i complir unes obligacions. Ambdues estan regulades per una normativa específica.

 • La finalitat de l'associació ha de promoure l'interès general.
 • Les activitats i els serveis de l'associació no han d'estar restringits, exclusivament, a beneficiar les persones associades sinó que han d'estar obertes a qualsevol altra possible persona que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per l'índole dels fins de l'associació.
 • Les retribucions dels membres dels òrgans de representació no han de ser a càrrec de fons i subvencions públiques.
 • Els recursos personals i materials i la seva organització han de ser els adequats per garantir el compliment de les finalitats de l'associació.
 • L'associació ha d'estar constituïda, inscrita i en funcionament, com a mínim, durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • La junta directiva actual ha de constar inscrita en el Registre d'Associacions.
 • La presentació dels comptes anuals ha d'ajustar-se al Pla general de comptabilitat.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar que una associaciˇ sigui declarada d'utilitat p˙blica.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Si l'Associaciˇ Ús d'Ómbit nacional, la instÓncia, juntament amb la resta de documentaciˇ s'haura de dirigir a la Secretari General TŔcnica del Ministeri o bÚ mitjanšant la Seu electr˛nica central del Ministeri de l'Interior.

Si l'Associaciˇ Ús d'Ómbit auton˛mic o inferior, la instÓncia es presentarÓ al Registre d'Associacions y Fundacions de la Generalitat.

Documentaciˇ

Cal adjuntar a la solĚlicitud els documents segŘents:

 • Escrit on s'especifiquin les raons per les quals l'associaciˇ vol ser declarada d'utilitat p˙blica.
 • Certificat emŔs pel secretari i amb el vistiplau del president, acreditatiu de l'acord de l'assemblea general pel qual s'ha aprovat la solĚlicitud de la declaraciˇ d'utilitat p˙blica.
 • Mem˛ria de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l'associaciˇ durant els dos ˙ltims anys, com a mÝnim. Aquesta mem˛ria ha d'estar rubricada en tots els seus fulls pel secretari de l'entitat, i signada al final pels membres de la Junta Directiva o de l'˛rgan de representaciˇ de l'entitat. Cal presentar-la en format paper i en suport informÓtic en algun dels segŘents formats: doc / rtf / txt / html / hml.
 • Documentaciˇ comptable corresponent als dos ˙ltims exercicis tancats durant l'exercici en curs. La documentaciˇ comptable ha d'estar integrada pel balanš de situaciˇ, el compte de resultats i la mem˛ria econ˛mica. Aquests documents han d'estar adaptats a les normes del Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
 • Certificat, subscrit pel secretari de la junta directiva amb el vistiplau del president, de la composiciˇ de la junta directiva actual, amb l'expressiˇ dels noms i cognoms de cada membre, el domicili, el cÓrrec que ocupa i la data del nomenament de cada membre.
 • Certificat de l'AgŔncia TributÓria i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que l'associaciˇ estÓ al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
 • Fotoc˛pia de la targeta acreditativa del n˙mero d'identificaciˇ fiscal (NIF) de l'associaciˇ.á
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent.
On es pot fer?
Preu
Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2018