Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa del Registre de Parelles Estables de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet demanar la baixa del Registre de Parelles Estables, per alguna de les següents causes:

 • Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida
 • Mort o declaració de mort d'un dels convivents
 • Matrimoni de qualsevol dels convivents
 • Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública
 • Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre

L'extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l'altre.

Cal saber que:

Es considera parella estable quan dues persones conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial:

 • durant més de dos anys ininterromputs
 • o si durant la convivència tenen un fill en comú
 • o si formalitzen la relació en escriptura pública

Atenció

La Comissió de Govern de data 21 de desembre de 2011, va acordar 'la supressió del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Barcelona, creat l'any 1994 i deixar sense efecte la seva normativa reguladora per a noves inscripcions'. El Registre va estar en funcionament des de l'any 1994 fins el 22 de desembre de 2011.

En aquest enllaç trobareu informació d'interès sobre el Registre de Parelles Estables de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la baixa del Registre de Parelles Estables (únicament aquelles parelles constituïdes entre els anys 1994 i 2011, dates en què el registre de Parelles estables de l'Ajuntament de Barcelona va estar actiu).

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Empleneu la instància que trobareu a l'apartat "Documentació" del tràmit, que ha d'imprimir i signar.
 • El dia de la cita, lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

I després...

 • El tramitador de l'oficina d'atenció ciutadana us lliurarà el comprovant del registre efectuat.
 • Posteriorment, en un termini de 15 dies hàbils, rebreu la notificació de la baixa per correu postal certificat al vostre domicili.
Qui ho pot demanar?

Per demanar la baixa cal complir amb el següent requisit:

 • La parella ha de constar registrada en el Registre de parelles estables de la ciutat de Barcelona.

 

Poden demanar la baixa del registre:

 • Qualsevol de les persones que formen part de la parella estable. 
Documentació

En tots els casos caldrà aportar la documentació següent:

 • Instància degudament emplenada i signada.
 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE, passaport) del sol·licitant o sol·licitants.

Segons sigui el cas:

 • Fotocòpia del certificat de defunció.
 • Fotocòpia del certificat de matrimoni.
 • Fotocòpia de l'escriptura on s'acordi l'extinció per mutu acord.
 • Fotocòpia de la notificació d'un dels convivents a l'altre, comunicant l'extinció de la parella.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot demanar la baixa del Registre de Parelles Estables.

La notificació de la baixa es fa arribar, per correu postal certificat, en un termini de 15 dies hàbils.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 12 / 2018